kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1999 6045 1998 1955 10/11/1999
 
1994 YILINDA, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNE KAYINI
YAPTIRAN VE 1995-1996 ÖĞRETİM YILINDA SINIF TEKRARI YAPAN DAVACININ,
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN 1995 YILINDA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLERİ
YERİNE ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLACAĞI HK.<
1994 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kaydını
yaptıran ve birinci sınıfta iki dersten başarısız olması nedeniyle
1995-1996 öğretim yılında sınıf tekrarı yapan davacının, Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 1995 yılında değiştirilen hükümleri yerine eski
yönetmelik hükümlerine tabi olması gerektiği yolundaki başvurusunun
reddine ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığının ... gün ve ... sayılı iş-
leminin iptali istemiyle açılan davada, yönetmeliğin geçici 2. madde-
sinde, sınav yönetmeliğinin 20. maddesinde yapılan değişikliğin yü-
rürlüğünün 1995-1996 öğretim yılında 1. sınıfta okuyan öğrenciler için
olduğunun açıkca belirtildiği, anılan öğrenim yılında birinci sınıfta
olmakla birlikte okulda ikinci yılını okuyan davacı adına tesis edilen
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi ip-
tal eden ... İdare Mahkemesinin ... 1997 gün ve ... sayılı kararının;
davacının ...-... yılında 1. sınıfı tekrar ettiğinden yönetmelik de-
ğişikliğine tabi olması gerektiği öne sürülerek, 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek
bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve
Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA