kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1999 2392 1999 1230 30/06/1999
 
DAVACIYI YAŞ HADDİNİ DOLDURDUĞU TARİHTEN SONRA ÇALIŞTIRMAYA DEVAM EDEN
KURUMUN, DAHA SONRA YAŞ HADDİNİN DOLDURULDUĞU TARİH İTİBARİYLE EMEKLİ-
LİK TAHSİSİ YAPILMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARI HİZMET KUSURUNA DAYA-
LI OLARAK TAZMİNLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HK.<
Dava; ... İli ... İlçesi ... Camii İmam Hatibi olarak çalışmaktayken
... tarihinde emekliye sevkini isteyen davacının, 18 yaşını doldurduk-
tan sonra yapılan yaş tashihi dikkate alınmaksızın, aysız ve günsüz o-
larak 1929 doğum tarihi itibariyle hesaplanacak 65 yaş haddini ... ta-
rihinde doldurduğu ve sehven çalıştırılmaya devam edildiğinden bahisle
emeklilik tahsisinin ... tarihi itibariyle yapılmasına ilişkin ...
günlü Emekli Sandığı işleminin ve ... tarihinde emekliye sevkedilmesi
yolundaki davacı başvurusunun reddine ilişkin ... günlü Diyanet işleri
Başkanlığı işleminin iptalleri ile görevden ayrıldığı ... tarihi iti-
bariyle emeklilik tahsisi yapılması halinde alacağı emekli ikramiyesi
ile ... tarihi itibariyle hesaplanıp ödenen emekli ikramiyesi arasın-
daki fark tutarı olan ... TL. maddi zararın yasal faiziyle birlikte
tazmini istemiyle açılmıştır.
Ankara 6.İdare Mahkemesinin 9.12.1998 günlü; E:1998/548,
K:1998/1232 sayılı kararıyla; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu-
nu'nun 105.maddesinde 18 yaşın tamamlanmasından sonra yapılacak yaş
tashihinin emeklilikle ilgili işlemlerde dikkate alınmayacağı ve doğum
tarihinde gün ve ay gösterilmemişse o yılın Temmuz ayının birinci gü-
nünün doğum günü sayılacağının hüküm altına alındığı ve aynı Yasanın
91.maddesinde yaş haddini doldurduktan sonra her ne sebeple olursa ol-
sun çalıştırılmaya devam edenlerin yaş haddinden sonra geçen hizmet
sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılmayacağı, alınan kesenek ve
karşılıklarının geri verileceğinin açıkça belirtildiği; bu durumda yaş
haddini 18 yaşını tamamlamasından sonra yapılan yaş tashihi dikkate a-
lınmaksızın tesbit edilecek ... tarihinde doldurduğu açık olan davacı-
nın bu tarih itibariyle emekliye sevkinde ve yine bu tarih itibariyle
emeklilik tahsisi yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı; ancak ka-
mu görevlisini yaş haddini doldurduğu halde çalıştırmaya devam eden ve
personelinin sosyal güvenlik haklarını korumakla yükümlü olan Diyanet
İşleri Başkanlığının hizmet kusuru nedeniyle davacının uğradığı zararı
tazmin sorumluluğunun bulunduğu, Emekli Sandığının ise olayda herhangi
bir hukuka aykırı işlemi ve hizmet kusurundan bahsedilemeyeceği gerek-
çesiyle; davanın emekliye sevk ve emeklilik tahsisi işlemlerinin ip-
talleri istemine yönelik kısmı reddedilmiş; bu işlemler nedeniyle uğ-
ranıldığı ileri sürülen ... TL. maddi zararın tazmini istemine yönelik
kısım yönünden davacının görevle ilişiğinin kesildiği ... tarihi ile
emeklilik ikramiyesi ödenmesinde esas alınan ... tarihi arasında doğan
emekli ikramiyesi farkının hesaplanarak istemi aşmamak şartıyla hizme-
ti kusurlu işleten Diyanet İşleri Başkanlığınca yasal faiziyle birlik-
te tazminine hükmedilmiştir.
Davalı idarelerden Diyanet İşleri Başkanlığı; tesis edilen e-
mekliye sevk işleminde hukuka aykırılık bulunmadığından tazminle de
sorumlu olmayacaklarını ileri sürmekte ve idare mahkemesi kararının
tazmine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemekte-
dir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı
karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını ge-
rektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile a-
nılan kararın onanmasına karar verildi. YÖ/ES

(DAN-DER; SAYI:102)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA