kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 2425 1994 1511 05/10/1994
 
LİSE ÖĞRENİMİ İTİBARİYLE MESLEKİ SAĞLIK ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ OLMA KOŞULUNU
TAŞIMAYAN DAVACIYA, İSTEDİĞİ CETVELLERDEN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ÖDENE-
MEYECEĞİ HK.<
Ege üniversitesi Tıp Fakültesinde Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil kad
roda görev yapan davacının, kendisine 24.12.1990 günlü, 90/1319 sayılı
Bakanlar Kurulu kararına ekli I sayılı cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri
Bölümünün 4.sırasında iş güçlüğü ile temininde güçlük zammı, aynı Ba-
kanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı cetvelin (D) Sağlık Hizmetleri
Bölümünün 6/a-b sırasında ise özel hizmet tazminatı ödenmesi için yap-
tığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile 1.1.1991 tarihinden
itibaren hak kazanılan zam ve tazminat tutarlarının ödenmesine hükme-
dilmesi istemiyle açtığı dava da; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
nun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı değişik ek maddesinde, temininde güç
lük zammı, iş güçlüğü zammı ile özel hizmet tazminatının verileceği
hallerin sayıldığı ve bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve
hangi görevde bulunanlara ödeneceğinin, miktarlarının, ödeme usul ve
esaslarının saptanması konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığı,
Bakanlar Kurulunca bu yetkiye istinaden yürürlüğe konulan 24.12.1990
günlü, 90/1319 sayılı karara ekli I sayılı cetvelin (C) Sağlık Hizmet-
leri Bölümünün Sağlık Teknisyeni, Laborantlardan yataklı tedavi kurum-
larında görev yapanlara 525 puan iş güçlük zammı, II sayılı cetvelin
(D) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 6/b ve c sıralarında, kurumların Sağ-
lık Hizmetleri kadrolarında bulunanlardan lise dengi mesleki öğrenim
görmüş sağlık personeline % 18, ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş
sağlık personeline % 12 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesinin ön-
görüldüğü, 657 sayılı kanun uyarınca yürürlüğe konulan kararname hüküm
lerinde sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolara atanmış olanlardan
lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları ifadesine yer verilmiş
ve lise dengi okul mezunlarının sözkonusu zam ve tazminatlardan yarar-
landırılmalarının hem kadrolarının sağlık hizmetleri sınıfında yer al-
ması hem de lise dengi mesleki öğrenim görme koşuluna bağlandığı, olay
da davacının lise mezunu olarak girdiği sağlık hizmetleri sınıfında
meslek sınıfında meslek içi eğitimle lise dengi mesleki öğrenim veren
okul mezunlarının edindiği bilgi ve beceriyi kazanıp, bu başarısından
dolayı da Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Sağlık Teknisyenliği (Labo-
rant) kadrosuna atanarak onlarla aynı şartlarda ve sorumlulukta görev
yapmaya başladığı ve halende aynı görevi yürüttüğü, bu durumda Sağlık
Hizmetleri sınıfına dahil kadroda lise dengi mesleki öğrenim veren
okul mezunlarıyla aynı işi, aynı ağırlıkta aynı yerde ve aynı sorumlu-
luk altında yaptığı, tazminatların ödenmesinde işin niteliği ve çalış-
ma şartları, görevin önemi, görevlinin sorumluluk ve niteliği, görev
yerinin özelliği gibi hususların nazara alınacağı gözönünde bulundurul
duğunda davacıya ödenen zam ve tazminatlarında, lise dengi mesleki öğ-
renim görmüş sağlık personeline ödenen zam ve tazminatlara eşit olması
gerektiği, bu nedenle davacının eksik ödenen iş güçlüğü zammının, I sa
yılı cetvelin (c) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 4.sırasındaki puana gö-
re, hiç ödenmeyen temininde güçlük zammının aynı bölümün yine 4.sıra-
sındaki puana, özel hizmet tazminatının II sayılı cetvelin 6/b sırasın
daki puana göre ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlem-
de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal
eden İdare Mahkemesi kararının temyizsen incelenerek bozulması istemi-
dir.
657 sayılı Kanunun Zam ve Tazminatlar başlıklı değişik ek maddesi, ni-
teliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş
güçlüğü, hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara
iş riski, temininde görevde tutulmasında ve belli yerlerde istihdam
edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı ödene
ceğini belirtmekte; bu tazminat ve miktarlarının ve ödeme usul ve esas
larının, ilgili kurumların yazılı isteği üzerine Devlet Personel Baş-
kanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yürürlüğe konulacağını hükme bağlamaktadır. Yine aynı maddede
görevlerinin yetki sorumluluk ve nitelikleri dikkate alınarak, Bakan-
lar Kurulunca belirlenecek esas ve ölçüler dahilinde ayrıca özel hiz-
met tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu madde uyarınca, katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu
hariç, yıllık olarak hazırlanan Yan Ödeme Kararnamelerinde, yasal ta-
nımlar çerçevesinde; ilgililerin, sınıfları, ünvanları, tahsil durumla
rı, yaptıkları işin çalışma koşullarının ve çalıştıkları yerin nitelik
leri ile görevlerinin yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak ödene-
cek zam ve tazminatların puan ve oranları ile ödeme usul ve esasları
belirlenmektedir.
657 sayılı Yasanın yukarıda belirtilen ek maddesi uyarınca yürürlüğe
konulan ve dava konusu uyuşmazlıkla ilgili bulunan 1991 yılı yan ödeme
kararnamesine ekli I sayılı cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünün
4.sırasında, lise dengi mesleki sağlık öğrenimi görmüş olan, Sağlık me
muru, Ebe, Sağlık Teknisyeni, Laborantlardan yataklı tedavi kurumların
da görev yapanlara 525 puan iş güçlüğü zammı, 75 puan Temininde güçlük
zammı II sayılı cetvelin (D) Sağlık Hizmetleri Bölümünün "Diğer Sağlık
Personeli" başlıklı 6.sırasının (a) bendinde mesleki yüksek öğrenim
görmüş sağlık personeli için % 26, (b) bendinde lise dengi mesleki öğ-
renim görmüş sağlık personeli için % 18, (c) bendinde de ortaokul den-
gi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli için de % 12 oranında özel
hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.
Olayda, lise mezunu olup, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kli-
niği Hematoliji Laboratuvarında sağlık teknisyeni olarak görev yapan
davacı, işgüçlüğü ve temininde güçlük zammının I sayılı tarifenin (C)
Sağlık Hizmetleri bölümünün 4.sırasındaki puana göre özel hizmet tazmi
natının 1991 yılı Yan Ödeme Kararnamesine ekli II sayılı Cetvelin (D)
Sağlık Hizmetleri Bölümünün 6/b sırasında öngörülen oran üzerinden
ödenmesini istemekte ise de; bu puanlardan yararlanabilmesi için, yine
kadro şartı yanında lise ve dengi mesleki sağlık öğrenimi görmüş olma-
sı gerekmektedir.
Bu durumda lise tahsili itibariyle mesleki sağlık öğrenimi görmüş olma
şartını taşımayan davacıya istediği cetvellerden özel hizmet tazminatı
ve zammın ödenmesi mümkün olmadığından İdare Mahkemesi kararında huku-
ki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, İzmir 1.İdare Mahkemesinin 15.7.1991 günlü,
1991/516 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA