kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 5980 1995 481 15/10/1996
 
BESİ AHIRININ ÖNÜNDEKİ TRAFO DİREĞİNE HATTIN AŞINMASI NEDENİYLE CERE-
YAN GELMESİ VE DAVACIYA AİT İNEĞİN ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU TÜMÜ OLA-
YINDA İDARENİN HİZMET KUSURU VE TAZMİN SORUMLULUĞU OLDUĞU HK.<
Dava, ... ilçesi ... köyündeki besihanede bulunan davacıya ait
ineğin 24.9.1993 tarihinde davalı idareye ait elektrik iletim kablosu-
nun açılması nedeniyle elektrik çarpmasından ölmesi nedeniyle uğranıl-
dığı ileri sürülen 10.000.000 lira zararın yasal faiziyle birlikte
tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Samsun İdare Mahkemesi, İdari hizmetlerin ifası sırasında yürü-
tülen hizmetle ilgili olarak umumi külfetler dışında özel veya tüzel
kişilerin özel malına verilen zararların fiil ve zararlı sonuç arasın-
da illiyet bağı bulunması şartıyla ayrıca idarenin kusuru aranmadan
hizmet sahibi idarece tazmin edilmesinin hukukun genel ilkeleriyle hak
ve nesafet kuralları gereği olduğu zira kamu yararı düşüncesiyle ida-
renin yaptığı hizmetler dolayısıyla idareye isnat edilecek bir kusur
olmadan bazı kimselerin özel zarara uğramasına sebep olabileceği, bu
zararların kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereği kusursuz
sorumluluk esasına göre karşılanması gerektiği, dava konusu olayda da-
vacıya ait besi ahırının önünde bulunan trafo direğindeki hattın aşın-
ması sonucu direğe ve yüksek gerilim panosuna ceryan gelmesi nedeniyle
24.9.1993 tarihinde elektrik çarpmasından davacıya ait hamile ineğin
öldüğünün tutanakla tesbit edildiği, tutanağın elektrik mühendisincede
imzalandığı benzer bir olay nedeniyle yaptırılan bilirkişi inceleme-
sinden hamile olmayan bir ineğin 9.000.000 lira olduğunun belirlendiği
gerekçesiyle davacının hamile ineğin ölmesi nedeniyle istediği 10.000.
000 lira tazminatın 6.12.1993 tarihinden itibaren işleyecek yasal fai-
ziyle birlikte idareden tahsiline karar vermiştir.
Davalı idare; anılan kararın temyizen incelenip bozulmasını is-
temektedir.
İdare Mahkemesince davalı idarenin tazmin sorumluluğu belirle-
nirken kusursuz sorumluluk esasına dayanılmıştır. Oysa öncelikle kusu-
run araştırılması, kusurun belirlenmemesine halinde kusursuz sorumlu-
luk ilkesinin uyuşmazlıkta uygulanıp uygulanamayacağı belirlenmesi ge-
rekmektedir.
Dava konusu olayda; trafodan panoya iniş kablosunun zamanla
izalosyan özeliğini yitirmesinden dolayı trafo gövdesine temas eden
kablonun trafo gövdesi üzerinden toprağa enerji vermesi nedeniyle za-
rarın meydana geldiği idarenin elemanlarınca tutulan tutanakta ifade
edilmiştir.
Bu haliyle elektrik iletim ve dağıtım hizmetlerini yürüten ve
yürüttüğü bu kamu hizmetinin tehlike doğurucu niteliğini gözönüne alıp
her türlü önlemi zamanında alması ve hattın bakımını sürekli yapması
zorunlu olan idarenin olayda gerekli önlemleri almayarak hizmeti ku-
surlu işlettiği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla oluşan zararın hizmet kusuruna dayanılarak tazmini-
ne karar verilmesi gerekirken kusursuz sorumluluk esasına dayanılarak
tazminata hükmeden mahkeme kararı sonucu itibarıyla yerinde bulunmak-
tadır.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı yasanın 49. maddesine uygun
bulunmayan davalı temyiz isteminin reddiyle Samsun İdare Mahkemesinin
26.10.1994 tarih ve 1994/1037 sayılı kararının yukarıdaki gerekçeyle
onanmasına karar verildi. (MT/NÇ) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA