kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 954 1994 6068 13/03/1995
 
HAKİMLER VE SAVCILARA VERİLEN NOTLARIN İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEYECEĞİ
HK.<
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14.maddesinin 3622 sayılı
Kanunla değişik 3.fıkrasının (d) bendinde idari davaya konu olacak ke-
sin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden dava di-
lekçelerinin ilk incelemeye tabi tutulacağı hükme bağlanmış, aynı Ka-
nunun "İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar" başlıklı 15.maddesinin
3622 sayılı Kanunla değişik 1.fıkrasının (b) bendinde de 14.maddenin
3/d bendinde yazılı hallerde davanın reddine karar verileceği hükmüne
yer verilmiştir.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun "Yargıtay ve Danıştay Not-
ları" başlıklı 28.maddesinin 1. ve 2.fıkralarında "Yargıtay ve Danış-
tay daireleri yaptıkları temyiz incelemeleri sırasında tek veya toplu
olarak karar veren hakimler ile Cumhuriyet savcıları hakkında çok iyi,
iyi, orta ve zayıf olmak üzere not verirler. Not verilirken; kararda
sağlanan isabet, davanın hızla yürütülmesi, duruşmalara hazırlıklı çı-
kılarak gereksiz gecikmelere neden olunmaması, usul hükümlerinin eksik
siz ve zamanında yerine getirilmesi, dava konularının anlayış ve yön-
lendirilmesi ve gerekçeli kararın yazılış, tahlil ve sonuçlandırılma-
sında gösterilen bsaşarı, emsal kararların gözetilmesi gibi hususlar
gözönünde tutularak değerlendirme yapılır ve buna göre fiş doldurulur.
Hükmün onanmış veya bozulmuş olması, olumlu veya olumsuz not vermek i-
çin yeterli sebep olamaz." hükmü yer almış; aynı maddenin son fıkrası-
na itiraz üzerine incelenen dosyalara ilişkin olarak karar veren ha-
kimler hakkında bölge idare mahkemelerince hangi hallerde ve ne suret-
le not verileceğinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlene-
ceği öngörülmüştür.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kabul edilen 7.4.1983 tarih ve
3 sayılı ilke kararı ile itiraz üzerine incelenen dosyalara ilişkin o-
larak karar veren hakimler hakkında bölge idare mahkemesince hangi
hallerde ve ne surette not verileceğine ilişkin ilkeler belirlenmiş ve
kanunda yer alan değerlendirme şekline paralel bir düzenleme getiril-
miştir.
Temyiz ve itiraz başvuruları üzerine yapılan inceleme sonucunda, bu
başvurulara konu kararı veren Mahkeme hakimlerine, yukarıda açıklanan
kanun hükmü ve buna dayanılarak alınan ilke kararı uyarınca verilen
notlara ilişkin işlemleri yargısal faaliyetin bir sonucu olup, bir i-
dari işlem niteliğinde bulunmadığından, bu işlemlerin idari davaya ko-
nu edilmeleri olanaklı değildir.
Açıklanan nedenlerle, idari davaya konu olamayacak nitelikteki davalı
idare işlemine karşı açılan davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90)

(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA