kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 1678 1995 2721 07/05/1997
 
6136 SAYILI KANUN VE BUNA DAYALI YÖNETMELİĞE GÖRE, SİLAH TAŞIMA VE
BULUNDURMA RUHSATI TALEBİNDE ANCAK TÜRK VATANDAŞLARI BULUNABİLECEĞİN-
DEN, İNGİLİZ VATANDAŞI OLAN DAVACILARIN RUHSAT TALEBİNİN REDDİNDE HU-
KUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacıların satın aldığı kasatura için silah ruhsatı verilmesi iste-
miyle yapılan başvurunun reddine işlemin iptali istemiyle açılan dava
sonucunda Aydın İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen ...
tarih ve 1994/1748 sayılı kararın temyizen incelenip bozulması iste-
nilmektedir.
Açılan bu dava sonucunda, ... İdare Mahkemesince, 6136 sayılı
Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan Yönetmeliğe göre, silah taşıma
ve bulundurma ruhsatı talebinde ancak Türk Vatandaşlarının bulunabile-
ceği, İngiliz vatandaşı olan ve Londra'da oturan davacılara Marmaris
ilçesinden satın aldıkları kasatura için silah taşıma ya da bulundurma
ruhsatı verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle davalı idarece tesis e-
dilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi-
ne karar verilmiştir.
Davacılar tarafından, anılan idare mahkemesince verilen ... ta-
rih ve 1994/1748 sayılı kararın; ruhsat talebinde bulunanların Türk
Vatandaşı olmadıklarından bahisle talebin reddinde yasaya uyarlık bu-
lunmadığı ... Asliye Ceza Mahkemesince Yönetmeliğe göre ruhsat alınma-
sının istendiği, Londra'da da kendi kanunlarına göre bıçak için ruh-
sat alınacağı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenil-
mektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih 1994/1748 sayılı kara-
rı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldığın-
dan, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, karar
verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:94)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA