kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 759 1978 94 29/03/1982
 
ŞUYULANDIRILAN TAŞINMAZIN 6 AY İÇERİSİNDE ŞUYUUN GİDERİLMEMESİ HALİNDE
BELEDİYECE ŞUYUUN GİDERİLMESİ İÇİN DAVA AÇILABİLECEĞİ YOLUNDA TESİS
EDİLEN İŞLEMİN İMAR KANUNUNUN 46.MADDESİNE UYGUN OLDUĞU HK. <
Dava, davacı şirkete ait taşınmazın başkasına ait parselle şuyulandı-
rılması nedeniyle 6 ay içerisinde şüyuun giderilmesi halinde 6785 sayı
lı İmar Kanununun 46.maddesi gereğince işlem yapılacağı yolunda tesis
edilen işlemin, davacının özeti bölümünde öne sürülen nedenlerle ipta-
li isteğiyle açılmıştır.
6785 sayılı İmar Kanununun 46.maddesinde; "bu kanun hükümlerine göre
şuyulandırılan gayrımenkullerin sahipleri belediyenin tebliği tarihin
den itibaren altı ay içinde aralarında anlaşamadıkları veya şuyuun iza
lesi için mahkemeye müracaat edilmediği takdirde belediyeler hissedar-
mış gibi şuyuun izalesi davası açabilirler" kuralı öngörülmüştür.
Olayda da davacı şirkete ait taşınmazın aynı yerde başkasına ait taşın
mazla şuyulandırıldığı anlaşıldığından, 6 ay içerisinde şuyuun gideril
memesi halinde belediyece şuyuun giderilmesi için dava açılabileceği
yolunda tesis edilen işlemde anılan yasa kuralına aykırılık görülmemiş
tir.
Öte yandan belediye encümeninin kanun ile şuyulandırmaya tabi tutulan
parsel davacı şirket tarafından daha sonra 13.10.1977 tarihinde satın
alındığından şuyulandırma işleminin davacı şirkete tebliği düşünülemi-
yeceği cihetle, buna yönelik sav da yerinde bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dayanıksız davanın reddine karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA