kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 885 1983 695 30/04/1984
 
GÜMRÜK MUHAFAZA KISIM AMİRİ OLARAK GÖREVLİ İLGİLİNİN, YAŞ HADDİNİ DOL-
DURDUĞU TARİH İTİBARİYLE EMEKLİYE SEVKİ VE YAŞ HADDİNİ DOLDURDUĞU TA-
RİHTEN SONRA ÇALIŞMIŞ OLDUĞU SÜRENİN EMEKLİLİK FİİLİ HİZMETİNDEN SAYIL
MAMASI YOLUNDA İDARECE TESİS OLUNAN İŞLEMİN MEVZUATA UYGUN BULUNDUĞU
HK.<
Gümrük Muhafaza Kısım Amiri olarak görev yapmakta iken 11.9.1981 tari-
hinde çalıştığı kurum ile ilişiği kesilen davacının, 13.7.1980 tarihi
itibariyle emekliye sevkedilerek, emeklilik tahsisinin bu tarih itiba-
riyle 28 yıl 6 ay hizmet süresi ve 4.derece 6.kademe üzerinden yapılma
sı yolundaki işlemin iptali ile 29 yıl 7 ay 16 gün hizmet süresi ve 4.
derecenin 7.kademesi üzerinden yeniden yapılması istemiyle açılmıştır.
5434 sayılı kanunun 40.maddesi ile gümrük koruma kısım amirlerinin va-
zifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 55 olarak sap
tanmış ve vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadlerinin
ilgili Bakanlıklarca birer yıllık müddetlerle 5 yıl uzatılabileceği
hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, 55 yaşını 1341 doğum tarihi itibariy-
le 13.7.1980 tarihinde doldurduğu yukarıda belirtilen hüküm uyarınca
yaş haddinde herhangi bir uzatma yapılmamış olmasına rağmen 11 Eylül
1981 tarihine kadar usülsüz olarak çalıştırıldığı anlaşıldığından,
13.7.1980 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmesinde de isabetsizlik
bulunmamaktadır.
Öte yandan 5434 sayılı kanunun 91.maddesinin (Ç) bendinin 3.fıkrasında
yaş haddini dolduranlardan bu tarihi izleyen ay başından sonra her ne
sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleriyle ilgileri kesilmeyerek
aylık ve ücreti ödenenlerin bu suretle geçen sürelerinin fiili hizmet
süresi sayılmayacağı ve bunlar için kesenek ve karşılık alınmışsa geri
verileceği ve bağlanan aylıkların, vazifelerinden ayrılarak vazife ay-
lığı veya ücretlerinin kesildiği tarihleri takip eden aybaşılarına ka-
dar ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Bu durumda yaş haddine uğradığı 13.7.1980 tarihinde toplam hizmet süre
si 28 yıl 6 ay olan davacının emeklilik tahsisinin yukarıda belirti-
len 91.madde uyarınca bu tarih itibariyle ve bu tarihteki derece ve ka
demesi dikkate alınarak yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamakta-
dır.
Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine
karar verildi.

RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA