kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1039 1984 3345 28/03/1986
 
VUK 13.MADDESİNDE SAYILAN MÜCBİR SEBEPLERİN VERGİ ÖDEVLERİNİN YERİNE
GETİRİLMESİNE İLİŞKİN SÜRELERİ KESECEĞİ VE 393.MADDESİNDE YER ALAN
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASI İLE İLGİLİ BULUNDUĞU HK.<
Uyuşmazlık mükellef adına, salınan gelir vergisi ile kesilen kaçakçı-
lık cezasını tadilen tasdik eden İtiraz Komisyonu kararının bozulması
isteğinden ibarettir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 393.maddesinde, temyiz süresinin iti-
raz komisyonu kararının ilgiliye tebliğinden başlayarak 15 gün olduğu
hükme bağlanmış olup, dava dosyasının incelenmesinden ise bozulması
istenilen İtiraz Komisyonu kararının, Davacıya 25.6.1981 gününde teb-
liğ edildiği ve adıgeçenin temyiz dilekçesinin bu tarihten itibaren 15
günlük temyiz süresinin geçirilmesinden sonra verildiği anlaşılmış bu-
lunmaktadır.
Herne kadar Davacı, Vergi Usul Kanununun 13.maddesinin 1.bendinde sayı
lan tutukluluk halinin mevcut olduğundan bahisle mücbir sebep dolayı-
sıyle temyiz süresinin sözü edilen Kanunun 15.maddesi hükmü uyarınca
tutukluluk halinin ortadan kalkmasına kadar işlemeyeceğini ve temyiz
başvurusunun bu sebeple süresinde olduğunu ileri sürmekte isede, Vergi
Usul Kanununun 13.maddesinin 1.bendinde sayılan "tutukluluk" hali mü-
kelleflerin ancak vergi ödevlerinin yerine getirilmesine ilişkin süre-
leri keseceğinden ve temyiz başvurusu için Vergi Usul Kanununun 393.
maddesinde öngörülen 15 günlük süre, vergi ödevinin yerine getirilmesi
için öngörülen sürelerden olmayıp, Anayasa ile idare edilenlere tanı-
nan hak arama özgürlüğünün kullanılması ile ilgili bulunduğu gibi kamu
düzenini ilgilendiren bu sürenin iölememesi kanunlarda açık hüküm bu-
lunması koşuluna bağlı olduğu cihetle Vergi Usul Kanununun 13.maddesin
de öngörülen mucbir sebebin bu süreyi keseceği yolundaki iddia yerinde
görülmemiştir.
Açıklanan sebeplerle davanın süre aşımı yönünden incelenmeksizin reddi
ne karar verildi. (MS/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA