kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 2572 1995 3864 15/05/1996
 
903 SAYILI YASAYA GÖRE KURULAN DAVACI VAKFIN ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYE-
SİNİN GÖREV ALMASININ UYGUN GÖRÜLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTE-
MİYLE AÇILAN DAVADA ÜYELİĞİ UYGUN GÖRÜLMEYEN KİŞİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI HK.<
Davacı Vakfın Şube Yönetim Kurulunda ...'nun görev almasının uygun gö-
rülmediğine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda; dava
konusu uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar ve-
ren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 16.2.1993 tarih ve 1993/144 sayılı
kararının, temyizen incelenip, bozulması istenilmektedir.
903 sayılı Yasa hükümlerine göre kurulan davacı Vakfın İstanbul
Sarıyer-Baltalimanı Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ...'nun görev alması-
nın uygun görülmediğine ilişkin davalı İdare işleminin iptali istemiy-
le dava açılmıştır.
Ankara 3. İdare Mahkemesince, davalı İdare'nin 27.5.1991 tarih-
li yazısından, Berker İnanoğlu'nun vefat ettiğinin anlaşıldığı bu ne-
denle, dava konusu uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer olmadığı-
na, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, tarafların
haklılık derecesi belirlenemediğinden avukatlık ücretine hükmolunmama-
sına karar verilmiştir.
Davacı, usul ve hukuka aykırı olduğunu öne sürdüğü anılan Mah-
keme kararının temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.
Dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada yukarıda ö-
zetlenen gerekçeyle dava konusu uyuşmazlık hakkında karar verilmesine
yer olmadığına ilişkin temyize konu Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin
16.2.1993 tarih ve 1993/144 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargı-
lama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiç-
birisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mah-
keme kararının onanmasına karar verildi.
Azlık Oyu : İptal davalarının amacı, idarenin hukuk düzenine
aykırı işlemlerini ortadan kaldırarak hukuka bağlılığını sağlamaktır.
Bu amaca uygun olarak idari yargıda yapılan yargılama üzerine verilen
hükümler de idari faaliyetin hukuka uygunluk denetiminin sonucunu ifa-
de etmektedir. İptal davalarının objektif niteliğinden kaynaklanan bu
sonuç, varlık nedeni Hukuk Devleti ilkesi olan idari yargının işlevi
gereğidir.
Uyuşmazlık da davacı Vakfın yönetim organının oluşumu üzerinde
kullanılan idari tasarrufun yetki yönünden hukuka uygun olup olmadığı-
na ilişkindir.
Davacı Vakıf, üyeliği uygun görülmeyen kişinin ölümü üzerine
davadan feragat etmeyip, idari işlemin özellikle yetki yönünden hukuka
uygunluğunun denetlenerek işlemin iptalini, bu bağlamda da idarenin
vakıfların yönetim organları üzerindeki yetkilerinin belirlenmesini a-
maçlamıştır.
Bu itibarla idari yargı yerinin bir işlemin iptali istemiyle a-
çılan davada; iptal davalarının objektif niteliğini ve idari işlemin
doğurmuş olabileceği hukuki sonuçları dikkate alarak işlemin tesis e-
dildiği andaki hukuki durumuna göre hukuka uygunluk denetimini yapması
gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, Mahkeme kara-
rının bozulması gerektiğini düşündüğümden, aksi yoldaki çoğunluk kara-
rına katılmıyorum. (MT/NÇ)

(DAN-DER; SAYI:92)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA