kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 1130 1991 5909 07/03/1994
 
İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA DEFTERLERİ VE İKİ İŞÇİSİ YANAN YÜKÜMLÜ-
NÜN TARH DOSYASININ İNCELENMESİNDEN İLGİLİ DÖNEMDE ÖDENECEK VERGİSİ
BULUNSA BİLE, MÜCBİR SEBEP DOLAYISIYLA CEZA KESİLEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlü adına takdir komisyonu kararına istinaden 1988 yılı Şubat ayı-
na ilişkin olarak salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisi ile
dahili tevkifatı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30.maddesi 3.fıkra-
sında, bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin veya
bir kısmının tutulmaması veya tasdik ettirilmemiş olması veya vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilme-
mesinin resen takdir nedeni olduğunun hükme bağlandığı, 31.maddesi f
fıkrasında da takdir komisyonu kararlarında takdirin müstenidatının
gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği, 8.6.1988 günü imalathanesinde
çıkan yangında iki işçisiyle birlikte defter ve belgelerinin de yandı-
ğını vergi dairesine bildiren yükümlüden defter ve belgeleri istenil-
diği halde ibraz edilemediğinden, olayın matrah belirlenmek üzere tak-
dir komisyonuna sevkinin yerinde olduğu, ancak yükümlü tarafından tak-
dir komisyonu kararının dayanağının bulunmadığı öne sürülmesi üzerine
ara kararıyla yükümlünün tarh dosyasında bulunan daha önce verilmiş
katma değer vergisi beyannamelerinin getirtilerek incelendiği ve Ocak
1988 döneminde 3.759.384 lira, Mart 1988 döneminde 3.401.932 lira, Şu-
bat 1988 dönemi için de bu tutarların ortalaması alınarak 3.580.658
lira katma değer vergisi hesaplandığı, ayrıca Ocak 1988 döneminde
2b326.587 lira, Mart 1988 döneminde 3.530.528 lira katma değer vergi-
sinin indirim konusu yapıldığı dikkate alındığında, Şubat 1988 döne-
minde 2.928.557 lira verginin indirim konusu yapılabileceğinin anla-
şıldığı, bu hesaplamalara göre, yükümlünün bu dönemde ödenmesi gereken
katma değer vergisi 652.100 lira olup, yükümlü tarafından verilen be-
yannamede ise 490.505 lira ödenmesi gereken katma değer vergisi,
245.453 lira dahili tevkifat beyan edilerek tahakkuku verildiği görül-
düğünden, tarhiyatın 161.595 lira katma değer vergisi ve 80.798 lira
dahili tevkifatlık kısmının yerinde olduğu ve mücbir sebep dolayısıyla
olaya ceza uygulanamayacağı gerekçesiyle belirtilen miktarlar üzerin-
den ve cezayı kaldırmak suretiyle değişiklikle onayan İstanbul 9.Vergi
Mahkemesinin 31.5.1991 gün ve 1991/1031 sayılı kararının; bozulması
istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulma-
sını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, ka-
rarın onanmasına karar verildi.
(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA