kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 1225 1987 54 16/12/1987
 
YOLDAN İHDAS SURETİYLE KOMŞU PARSEL SAHİBİNE SATILAN PARSEL İÇİN TAK-
DİR EDİLEN DEĞERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ
HK. <
Dava, parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasıne ve 1321
sayılı parselin bitişiğinde bulunan ve yan sokaktan ihdas edilen 108
m2 lik arsanın 1321 sayılı parsel sahibine satışına ilişkin belediye
encümeni kararı ile bu karara itiraz üzerine verilen İl İdare Kurulu
kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dava dosyası-
nın incelenmesinden, Belediye Encümeni kararı ile 1321 ve 1322 sayılı
parsellerin şehir imar planına göre yola rastlayan bölümlerinin kamu-
laştırılmasına ve 1321 parselin bitişiğinde bulunan ve yan sokaktan ih
das edilen 108 metrekarelik arsanın takdir edilecek bedel üzerinden
1321 parsel sahibine satılmasına karar verildiği, belediye başkanınca
bu kararın 6830 sayılı kanuna uygun olmadığı ve belediyeyi zarara uğ-
rattığı ileri sürülerek 1580 sayılı belediye kanununun 87.maddesi uya-
rınca konunun İl İdare Kurulunda incelenmesini istediği, İl İdare Kuru
lu kararı ile belediye encümeni kararının 6830 sayılı kanuna uygun ol-
duğu, hatanın takdiri kıymet komisyonu raporundan kaynaklandığı, bu ra
pora ilgili kanunlara göre itiraz edilebileceği yolunda karar verilme-
si üzerine belediye başkanınca belediye encümeninin ve İl İdare Kurulu
nun bu kararlarının iptali istemiyle bu davanın açıldığının anlaşıldı-
ğı, uyuşmazlık yoldan ihdas edilerek 1321 parsel sahibine satılan 108
metrekarelik yer için takdir komisyonunca takdir edilen bedelin düşük
lÜğÜnden kaynaklandığından ve bu yerin satışı ile ilgili herhangi bir
uyuşmazlık bulunmadığından ve bedelle ilgili olarak ilgili kanun hüküm
leri uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması gerekirken, satı
şa ilişkin belediye encümeni kararına karşı 1580 sayılı kanunun 87.mad
desine göre İl İdare Kuruluna yapılan itirazın, İl İdare Kurulunca,
uyuşmazlık bedele ilişkin takdiri kıymet komisyonu kararından kaynak-
landığından bu rapora karşı ilgili kanunlara göre başvuruda bulunulma-
sı gerekeceği gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin karar ile satışa i-
lişkin belediye encümeni kararında mevzuata aykırılık görülmediği be-
lirtilerek dava reddedilmiş, bu karar davacı belediye tarafından tem-
yiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında
sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi ye
rinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA