kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 861 1987 3181 18/04/1990
 
HATALI YAPILAN İNTİBAK İŞLEMİNE, KARŞI, İDARİ DAVA AÇMAK İÇİN BELLİ
SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA AÇILAN DAVANIN SÜREAŞIMI NEDENİYLE İNCELENME
OLANAĞININ BULUNMADIĞI HK.<
Dava, memuriyette iken üst öğrenimi bitiren davacının 26.12.1980 tari-
hi itibariyle 8.derecenin 3.kademesine yapılan intibakının 7.derecenın
3.kademesine yapılması gerektiği öne sürülerek iptali istemiyle açıl-
mıştır.
İdare Mahkemesince verilen kararla; davacının emsallerini aşmamak kay-
diyle bitirdiği üst öğrenimin başlangıç derecesinin üzerine geçmiş hiz
metleri değerlendirilerek 7.derecenin 3.kademesine intibak ettirilmesi
gerektiği gerekçesiyle idarece yapılan işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare; davacının intibakının emsalleri dikkate alındığında 7.de
recenin 2.kademesine yapılması gerektiğini öne sürmekte ve İdare Mahke
mesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde, dava açma sü
resinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da
ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu hükme bağlanmıştır. Olay ta-
rihinde yürürlükte olan 521 sayılı Danıştay Kanununda da bu süre 90
gün olarak saptanmıştır.
Bayan memur olan davacının, 29.7.1974 tarihinde ortaokul mezunu olarak
göreve başladıktan sonra Eylül 1974 tarihinde liseyi, 17.11.1980 tari-
hinde de 3 yıllık eğitim enstitüsünü bitirdiğinden bahisle 24.6.1985
tarihinde idareye başvurarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
1897 sayılı Kanunla değişik 36.maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası
uyarınca daha önce eğitim enstitüsünü bitirmesinden hemen sonra 26.12.
1980 tarihinde yapılan intibak işleminin hatalı olduğunu, 657 sayılı
Kanunun 36.maddesinde öğrenim durumuna göre saptanan başlangıç derece-
si üzerine askerlik yaparak memuriyete giren emsallerinin yükselebile-
ceği dereceyi aşmamak kaydıyla geçmiş hizmetleri değerlendirilip 26.
12.1980 tarihi itibariyle 7.derecenin 3.kademesine yükseltilmesi iste-
minde bulunduğu, davalı idarenin bu isteği reddetmesi üzerine de bu da
vayı açtığı dosyadaki belgelerden anlaşılmıştır. İdare Mahkemesince sü
re aşımı yönünden bir inceleme yapılmamış ise de; kamu düzeninden olan
sürenin davanın bu safhasında nazara alınabileceği açıktır. Davacı 26.
12.1980 tarihinde yapılan intibak işlemine karşı yukarıda hükmü yazılı
maddede öngörülen 90 günlük süre içinde yargı yoluna başvurmadığından
bu süre geçirildikten sonra 24.6.1985 tarihinde yapılan başvuru üzeri-
ne idarenin işlemini yeniden gözden geçirip değiştirip değiştirmeme ko
nusunda takdir hakkı olduğu, idarenin yargı yoluyla işlemini değiştir-
meye zorlanamayacağı tabiidir. Bu durumda davacının intibakının yapıl-
dığı, 1980 yılından yaklaşık beş yıl sonra bu intibakının düzeltilmesi
istemiyle idareye başvurulup alınan ret cevabı üzerine açılan davanın
süre aşımından dolayı inceleme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteğinin kabulüyle İdare
Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.mad
desinin 1.fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Ka-
nunla değişik 3.fıkrası uyarınca işin esasına girilmeyerek dosyanın ye
niden karar verilmek üzere aynı mahkemeye gönderilmesine karar veril-
di.
AYRIŞIK OY:
Dava, bir üst öğrenimi bitiren davacının intibak işleminin hatalı oldu
ğu ileri sürülerek iptali isteğiyle açılmıştır.
Gerek Anayasanın 125.maddesi, gerekse 2577 sayılı İdari Yargılama Usu-
lü Kanununun 7.maddesine göre idari yargıda dava açma süresi yazılı
bildirim tarihinden başlar.
Olayda, 1980 yılında yapılan intibakla ilgili bir bildirim yapıldığı
ileri sürülmemiş ve saptanmamıştır.
Davacıya yapıldığı açık olan bildirimin 1985 yılındaki başvurusu ile
ilgili olup bu başvuruya verilen cevap (işlem) konu edilerek açılan da
va ise süresindedir.
Bu durumda mahkeme kararının süre yönünden bozulmasına ilişkin çoğun-
luk kararına karşıyız.BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA