kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 2000 365 2000 199 17/11/2000
 
22 NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN 2.3 VE 4.1 BÖLÜMLERİNDE-
Kİ AÇIKLAMALARIN 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDE-
SİNE UYGUN OLMASI KARŞISINDA TEBLİĞİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE HUKUKA AYKI-
RILIK BULUNMADIĞI HK.<
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4369 sayılı Yasayla değişik Geçi-
ci 2 nci maddesine göre yapılacak işlemlerin yürütülmesi için 14 Ağus-
tos 1998 günlü ve 23433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 sayılı Em-
lak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 2.3. bölümünde yer alan "ancak
1998 yılına münhasır olmak üzere, yeni oranlara göre hesaplanacak ver-
gi, yürürlükten kaldırılan oranlar esas alınarak asgari beyan değerle-
ri üzerinden hesaplanacak vergiden az olamayacaktır " şeklindeki dü-
zenleme ile Tebliğin 4.1. bölümünde yer alan "asgari vergi değeri veya
bu değerin üzerinde beyanname vermiş olup bu değeri yükseltmeyi düşün-
meyen, dolayısıyla yeni beyanname vermeyecek mükellefler hakkında yeni
hükümlere göre herhangi bir tarhiyat işlemi yapılmayacağı gibi daha
önce beyanları üzerine tarh ve tahakkuk eden vergilerin düzeltme ve i-
adesinin söz konusu olmayacağına " ilişkin düzenlemenin iptali iste-
miyle dava açılmıştır.
Davayı inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi ... günlü ve ...
sayılı kararıyla; 4369 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesinde, 1998
yılı genel beyan döneminin 30 Eylül 1998 tarihinde sona ereceği bu ka-
nunun yayımı tarihinden önce 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bu
kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre beyanda bulunan mükellef-
lerin dilerlerse, Emlak Vergisi Kanununun bu kanunla değişmeden önceki
hükümlerine göre beyanda bulunabileceği, beyanını yenileyen mükellef-
ler hakkında Emlak Vergisi Kanununun bu kanunla değişik hükümlerine
göre tarhiyat yapılacağı ancak, bu suretle 1998 yılı için tarhedilen
verginin asgari değerleri üzerinden aynı Kanunun bu kanunla değişmeden
önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamayacağı, düşük
olması halinde ortaya çıkan vergi farkının idarece tarh edileceği, bu
hükmün aynı süre içinde yeni beyanname verecek mükellefler hakkında da
uygulanacağı kuralının yer aldığı, bu itibarla, 22 sayılı Emlak Vergi-
si Genel Tebliğinin iptale konu bölümlerinde Kanuna aykırılık görülme-
diği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Karar yükümlü tarafından temyiz edilmiş ve tarh dönemi içinde
verilen beyannamelerde aynı vergi oranının uygulanması gerektiği ileri
sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi Kararın özet bölümünde
yazılı Danıştay Dokuzuncu Dairesinin ... günlü ve ... sayılı kararı,
aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve
temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, Kararın bozulmasını gerek-
tirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine karar verildi.
YÖ/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA