kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1983 453 1982 3397 08/03/1983
 
1- MAHALLENİN BAŞKA BİR KÖYE BAĞLANMASI İSTEMİNDEN DAHA SONRA VAZGEÇİL
MESİNİN, SÖZ KONUSU MAHALLENİN İDARİ BAĞLILIĞI KONUSUNDA İDARECE İŞLEM
TESİS EDİLMESİNE ENGEL OLMAYACAĞI;
2- YASAL KOŞULLARIN VARLIĞI SAPTANARAK BİR MAHALLENİN BAĞLI OLDUĞU KÖY
DEN AYRILIP BAŞKA KÖYE BAĞLANMASI YOLUNDA İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEMDE
İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK. <
Dava, mahallenin idari bağlılığının çözülerek aynı bucağın başka bir
köyüne bağlanmasına ilişkin davalı bakanlığın işleminin iptali istemiy
le açılmıştır.
Dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden, mahallenin bağlı olduğu
köyden ayrılarak başka bir köye bağlanması isteminin İl İdare Kurulun-
ca olumlu mütalaa edildiği, İl Genel Meclisinin ise ayrılmanın aleyhin
de mütalaada bulunduğu, Valiliğin yazısında olumsuz görüş belirtildiği
yetkili kurulların kararlarının farklı olması üzerine gerekli inceleme
yapılmak üzere merkezden mahalline bir heyet gönderildiği, söz konusu
heyetin mahallinde yaptığı inceleme sonucunda düzenlediği raporda, ma-
hallenin bağlı olduğu köyden çözülerek başka bir köye bağlanmasında
coğrafi, ekonomik, sosyal ve diğer yönlerden kamu yararı bulunduğunun
belirtildiği anlaşılmıştır.
Davacı, her ne kadar mahallenin başka köye bağlanması işlemleri 23.11.
1979 tarih ve 16818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sınır, Mülki Ay-
rılma Birleşme ve Köy Kurulması Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik" yü-
rürlüğe girmeden başlanmışsa da, işlemler tamamlanmadan adı geçen yö-
netmelik yürürlüğe girdiğinden bu tarihten sonraki işlemlerin bu yönet
melik hükümleri dairesinde tamamlanması gerektiğini iddia etmekte ise-
de; yönetmelik çıkartılmadan da aynı esaslar dahilinde incelemeler ya-
pılması ve adı geçen yönetmelik çıktıktan sonra yönetmelik hükümleri
esasları dahilinde inceleme yapılmış ve kararlar alınmış olması karşı-
sında davacının iddiasına itibar edilmemiştir.
Davalı idarece, mahallenin bağlı olduğu köyden ayrılıp başka bir köye
bağlanmasında, idari, sosyal, ekonomik, coğrafi ve içtimai yönlerden
gereksinme bulunup bulunmadığı yolunda araştırmaya girişildikten sonra
bağlanma isteminden vazgeçildiğine ilişkin başvuruda bulunulması yürü-
tülmeye başlamış bulunan idareye ait bir görevi etkilemez ve idari iş-
lemlerin tamamlanmasına engel teşkil etmez.
Dava dosyasındaki belgelerde, mahallenin bağlı olduğu köye 4 km., bağ-
landığı köye 2 km, uzaklıkta olduğunun belirtildiği, Merkez Heyeti ra-
porunda, mahallenin başka köye bağlanmasında coğrafi, ekonomik sosyal,
kamu hizmetlerinden yararlanma, ulaşım, sınır ilişkileri yönlerinden
yarar bulunduğu gibi, orta mallarının kullanımının bir sorun yaratmaya
cağı ve inceleme sırasında da böyle sorunla karşılaşılmadığı, bölgede-
ki dağınık yerleşim nedeniyle mahallede bulunan okul, cami, mezarlık,
köy evi ve lojmanın sorun doğurmadığı ve aynı tesislerin ayrıldığı köy
de de bulunduğu belirtilmiştir.
Bu koşullar içinde, dava konusu işlemde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu-
na ve güdülen hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar veril
di.

RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA