kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 3333 1991 1100 28/09/1992
 
İLÇE BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ PROJE
ONAYI, RUHSAT VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ GİBİ İŞLEMLERİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ YETKİSİNDE BULUNMADIĞI HK.<
Dava, yapılacak sondaj sonucunda sıcak suya rastlanmaması koşuluyla 2.
derece sıcak su kaynağı alanı içinde bulunan taşınmaz üzerinde benzin
istasyonu yapımında sakınca bulunmadığı yolundaki Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu Kararına dayanılarak Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığınca verilen inşaat ruhsatı ve yapı kullanma iz-
ninin iptali yolundaki Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle
açılmış, İdare Mahkemesince, dava konusu benzin istasyonunun inşaasıy-
la ilgili olarak yörede gerek Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük-
sek Kurulunca alınan Kararlar ve gerekse Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma İstanbul Bölge Kurulu'nun 2081 sayılı kararı doğrultu
sunda gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlandığı, verilen inşaat
ruhsatında temel kodu sefer olduğu ve fiilen de inşaat ruhsatına aykı-
rı bir temel kazımı veya imar mevzuatına aykırı inşaat yapımı yada te-
mel kazımı sırasında her hangi bir şekilde sıcak su buluntusu tespit
edilmediğine göre, sözkonusu benzin istasyonuna ait inşaat ve kullanma
ruhsatlarının, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun
1918 sayılı kararına dayanılarak iptal edilmesinde yasal kurallara
uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iplem iptal edilmiş bu karar davalı
idarelerce temyiz edilmiştir.
3030 sayılı yasanın 6.maddesinde büyükşehir belediyelerinin görevleri
sayılmış, 3194 sayılı Yasanın 21 ile 32.maddelerinde ruhsat ve kullan-
ma izni alma ile ilgili kurallar düzenlenmiştir. Bu maddelerde yer
alan kuralların birleklte değerlendirilmesinden, ilçe belediyesi sınır
ları içerisinde kalan bir inşaatla ilgili proje onayı, ruhsat ve kul-
lanma izni verilmesi gibi işlemleri tesis etmek görev ve yetkisinin
ilgili ilçe belediyesine ait olduğu sonucuna varılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu benzin istasyonunun Beledi
ye sınırları içinde bulunduğu anlaşıldığından ve bu durumda da, yukarı
da sözü edilen kurallar gereği yapılaşmayla ilgili her türlü işlemi te
sis etme yetkisi Belediye Başkanlığına ait olduğundan konunun bu yönü-
nün incelenmeksizin işin esası hakkında karar verilmesinde isabet gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Bursa 2.İdare Mahkemesinin 31.10.
1990 günlü, 1990/818 sayılı kararında usul ve yasaya uygunluk bulunma-
dığından anılan kararın bozulmasına karar verildi.

BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA