kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 1001 1993 440 31/03/1994
 
TİCARET BORSASI YAZISINDA BELİRTİLEN ORTALAMA FİYATLARININ HANGİ RANDI
MANLI KABUKLU FINDIKLAR İÇİN OLDUĞUNUN BELİRTİLMEDİĞİ, İNCELEME ELEMA-
NINCA DA ALICI VE SATICI NEZDİNDE İNCELEME YAPMAKSIZIN SADECE TİCARET
BORSASI YAZISI ESAS ALINARAK 1989 YILI ZARARININ AZALTILMASININ YERİN-
DE OLMADIĞI HK.<
Fındık alım ve satım işi ile iştigal eden davacı şirketin 1989 yılında
kabuklu fındık alış bedellerini yüksek, satış bedellerini ise düşük
göstermek suretiyle gerçek hasılatını gizlemesi, bu suretle oluşan za-
rarında 1990 takvim yılı beyannamesinden mahsubunun yerinde olmaması
nedeniyle belirlenen matrah farkı üzerinden adına re'sen salınan kurum
lar vergisi, geçici kurumlar vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına
karşı açılan davayı; inceleme elemanınca, borsadan alınan yazıya isti-
naden yapılan değerlendirme sonucuna göre matrah farkı belirlenmiş ise
de, 1988 yılından devreden vadeli ve yüksek fiyatla alındığı açık bulu
nan kabuklu fındık fiyatını kabul eden inceleme elemanının, diğer
alış, satış ve dönem sonu mecudunu değişik fiyatlarla değerlendirmesi-
nin yerinde olmadığı, kaldı ki Ticaret Borsasının dosyadaki yazısında
da belirtilen ortalama fiyatların hangi randımanlı kabuklu fındık için
olduğunun belirtilmediği, davacı şirket tarafından müstahsilden satın
alınan kabuklu fındıkların ekseriyetle kurumlar vergisi mükellefi olan
fındık fabrikaları ile ihracatçı firmalara satışının yapıldığı, incele
me elemanınca sondajlama metodu ile de olsa hiç bir alacı ve satıcı
nezdinde incelemeye gerek görülmeksizin davacının bir kısım beyanına
itibar edilip bir kısmına itibar edilmemesinin yerinde olmadığı, bu du
rumda da 1989 yılı zararının azaltılması ve 1990 yılı kazancından faz-
la zarar mahsup edilmesi nedeniyle belirlenen matrah farkı üzerinden
yapılan tarhiyatta kanuna uyarlık görülmediği gerekçesiyle kabul ede-
rek tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması istemi-
dir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan
Trabzon Vergi Mahkemesinin 4.11.1992 gün ve 1992/392 sayılı kararı, ay
nı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz iste
mine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozul
masını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve
kararın onanmasına karar verildi.

ŞT/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA