kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1988 48 1986 223 21/01/1988
 
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ RAPORUNA DAYANARAK MAHALLİ İDARELER BİRLİK BAŞKANI-
NIN, SAYMANA ZİMMET ÇIKARMA YETKİSİNİN BULUNMADIĞI HK.<
Birliğin saymanlık görevini yapan davacının Sosyal Sigortalar Kurumu
primlerini zamanında ödememesi ve böylece borcun artmasına neden oldu-
ğu gerekçesiyle adına kişi borcu çıkarılarak ödemede bulunmasının is-
tenmesine ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılan davada; 2514 sayılı
yasanın 11/a maddesi ve 832 sayılı yasanın da geçici 8.maddesi kuralla
rına göre mülkiye müfettişi raporuna dayanarak birlik başkanının zim-
met çıkarma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal eden İdare
Mahkemesi kararının; zimmetin mülkiye müfettişlerince çıkarıldığı, baş
kanlıkça bunun uygulanmasına geçildiği ileri sürülerek 2577 sayılı ya-
sanın 49.maddesine göre temyizen incelenerek bozulması istenilmekte-
dir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasa-
sının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlı-
dır.
İdare Mahkemesince 1986/6 sayılı kararın dayandığı gerekçe usul ve ya-
saya uygun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadı-
ğından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar ve-
rildi.BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA