kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1989 348 1989 313 22/02/1989
 
İFLAS NEDENİYLE DAVACI TARAFIN KİŞİLİĞİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK
NEDENİYLE TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMUNDA 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA
USULÜ KANUNUNUN 26/1.MADDESİ UYARINCA; İDARENİN, MÜFLİSİN DAHİL OLDUĞU
İFLAS MASASI ADRESİNDE TAKİBİN YENİLENMESİNE KADAR DOSYANIN İŞLEMDEN
KALDIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından Vergi Mahkemesi kararının bozul-
ması talebiyle verilen temyiz dilekçesi ve dosya incelendi:
Dosyada mevcut temyiz dilekçesinin muhatap tarafın iflas etmesi nede-
niyle icra İflas Kanununun 193.maddesi gereğince tebliğ edilemediği
anlaşılmaktadır.
İcra İflas Kanununun 226.maddesinde iflas masasının kanuni mümessili-
nin "iflas idaresi" olduğu belirtilmiş aynı kanunun 184.maddesinde
ise, müflisin hangi mallarının ne zamana kadar iflas masasına gireceği
açıklanmış olup, müflise gelen bütün mektup ve sair mevrudelerin de
iflas masasına gönderileceği hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde 213 sa-
yılı Vergi Usul Kanununun 94.maddesi de tebliğin "mükelleflerce, bun-
ların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine" yapılacağını hükme
bağlamıştır.
Açıklanan kanuni hükümleri uyarınca temyiz talebinde bulunan Maliye ve
Gümrük Bakanlığının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 26.
maddesinin 1.bendi hükmü gereğince, müflisin dahil olduğu iflas masası
adresinde takibin yenilenmesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına
ve kararın bir örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına tebliğine karar
verildi.
(DAN-DER; SAYI:76-77)(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA