kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1950 15 1950 18 05/05/1950
 
İL SINIRI İÇİNDEKİ BELEDİYE VE KÖY MUHTARLIKLARININ ÜST MAKAMLARLA YA-
ZIŞMALARINI VALİ KANALIYLA YAPACAKLARI HK. (*)<
5442 sayılı İl İdaresİ Kanununun 35.maddesi gereğince ilçe çevresin-
deki belediyelerin başkanları kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçları ile
ilgili yazışmalarını Kaymakamlık vasıtasiyle yapacaklarını amir olup
mezkur Kanunda İl çevresindeki belediye başkanları için bu hususta her
hangi bir hüküm mevcut bulunmadığına ve diğer bir tabir ile iller il-
çelere ayrıldığına ve il merkezi çevresi de belediyeleri muhtevi bu-
lunduğuna göre bir kısım belediyeler, İl merkez belediyesi de dahil
olmak üzere bu hükmün dışında kalmakta olduklarına ve bu itibarla İl
merkezi çevresi içindeki kasabalar da İl merkez belediyesi gibi iste-
dikleri şekilde yazışmalarda bulunabileceklerinden bu halin belediye-
ler arasında, muhabere bakımından bir ikilik husule getirmekte, ancak
Kanunun vaz'ının maksadı, 35.madde ile tesbit edilmiş bulunduğuna ve
İl merkez çevresi de bir nev'i merkez kaymakamlığı gibi Valiye bağlı
olduğuna göre İl merkez çevresindeki belediye başkanlarının da mezkur
35.maddeye gÖre hareket etmeleri icap edeceği sonucuna varılmakta olup
durumun bir kerre de Danıştay'ca incelenerek istişari bir karara bağ-
lanması zımmında ... tezkere ile gereği yapılmak üzere Danıştay Baş-
kanlığına gönderilmiş olmakla mesele tetkik olundu.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 35.maddesi aynen (İl çevrelerindeki
belediyelerin başkanlariyle köy muhtarları; üst makamlara kendi ida-
relerinin iş ve ihtiyaçlariyle ilgili yazışmalarını kaymakamlık vası-
tasıyla yaparlar.) denilmektedir.
Görülüyorki madde, belediye başkanlarıyla köy muhtarlarının yazışma
bakımından olan bağlılıkları hakkındaki kaideyi tesis ederken İlçe ve-
ya İl içindeki belediye ve muhtarlıklar diye bir tefrik yapmadan mut-
lak ve şamil bir tabir ile (İl çevresindeki belediye başkanlarıyla köy
muhtarları) demek suretiyle aynı zamanda ilçeleri de içine alan bütün
bir il sınırı dahilindeki belediye ve köy muhtarlıklarının yazışma
bakımından idari makama bağlılıklarını kasdederek hükmün şumulünü bu-
na göre tesis etmiştir.
Şu halde hüküm noktasındaki (Kaymakamlık vasıtasiyle) tabirini, İçiş-
leri Bakanlığının düşüncesi veçhile imal ederek yalnız İl merkez çev-
resi dahilindeki belediye ve köy muhtarlıklarının yazışmalarını Vali
vasıtasiyle yapmaları, Kanunun maksat ve ruhuna uygun olacağına karar
verildi.

Genel Kurul E:1950/139, K:1950/141
İl merkez çevresi dahilindeki Belediye ve köy muhtarlıklarının yazış-
malarını Vali vasıtasiyle yapmaları Kanunun maksat ve ruhuna uygun o-
lacağı yolundaki daire kararı tutanakta açıklanan gerekçeye mebni esas
itibariyle yerinde görülmekle beraber İçişleri Bakanlığınca üst makam-
larla yapılacak yazışmalar hakkında düşünce istenilmekte ve daire ka-
rarı da bu cihete matuf bulunmakta isede; kararın son kısmında mutlak
yazışmadan bahis edilmiş olması tatbikatta tereddüdü mucip olabilece-
ğinden bahis konusu belediye ve muhtarlıkların kendi aralarındaki ya-
zışmalarda her hangi bir makamı tavsit etmeleri icap etmediği, yalnız;
bağlı oldukları idari makamın üstile yapacakları yazışmaları müratebe-
ye göre bağlı oldukları o makam vasıtasiyle yapmaları lazım geleceği
hususunun açıklanmasına oybirliğiyle 15.5.1950 tarihinde karar veril-
di.

BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA