kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1994 90 1993 100 28/01/1994
 
1- İPTAL DAVALARINDA, FAİZ İSTEMİNİN VE İPTAL KARARINA GÖRE GERİ VERİL
MESİ GEREKEN MİKTARIN HÜKÜM ALTINA ALINMASINA OLANAK BULUNMADIĞI;
2- BAĞ-KUR ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE YAPILAN İŞYERİ VE İDARİ BÖ-
LÜMLERİNİN TAPUYA YAZILMASININ TAPU HARCINA TABİ OLMADIĞI HK.<
Bağ-kur adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan işyeri ve idari bölüm-
lerin tapuya yazılması sırasında Kurumdan 492 sayılı Harçlar Kanununa
bağlı (4) sayılı Tarifenin 13 numaralı bendinin (a) fıkrasına göre Em-
lak Vergisi değeri üzerinden binde otuz oranında Tapu harcı alınmış-
tır.
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununun 20.maddesinin (c) fıkrası uyarınca Kurumun
anılan harçtan bağışık olduğu görüşüyle yapılan düzeltme ve şikayet
başvurusu reddedilmiştir.
Bu işlemin iptali ve ödenen Tapu Harcının yasal faiziyle birlikte iade
si dileğiyle açılan davada Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararıyla; 1479
sayılı Yasanın 3156 sayılı Yasa ile değişik 20.maddesinin (c) fıkrasın
da, Kurum mallarının alım-satım işlemlerinin vergi, resim ve harçtan
ayrık tutulmasının kurala bağlandığı, Kurumdan bina yapımı nedeniyle
Tapu Harcı alınmış ise de, bina yapımının da sonuç olarak bina edinmek
olduğu ve satın almakla aynı niteliği taşıdığı, bu nedenle 1479 sayılı
Yasanın 20.maddesinin (c) fıkrasında Kuruma taşınmaz mal alım ve satı-
mı nedeniyle tanınan bağışıklık karşısında, bu işlem nedeniyle Kurum-
dan Tapu Harcı tahsil edilmesinde yasaya uygunluk görülmediği gerekçe-
sile dava konusu işlemi iptal etmiştir.
Karar Maliye Bakanlığı tarafından Kurumun Tapu Harcından bağışık olma-
dığı, Kurum tarafından ise faiz istemi hakkında karar verilmediği ile-
ri sürülerek verilmesi gereken miktarın hüküm fıkrasında gösterilmedi-
ği ileri sürülerek temyiz edilmiştir.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak tapuya yazılan taşınmaz
için ödenen Tapu Harcının geri verilemeyeceği yolundaki işlemin iptali
ve ödenen Tapu Harcının tahsil gününden itibaren yasal faiziyle birlik
te geri verilmesi istemiyle açılan davayı kabul ederek, dava konusu iş
lemi iptal eden Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı, taraflarca temyiz
edilmiştir.
Maliye Bakanlığınca kurulan olumsuz işlemin konu yapıldığı bu dava,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesinin 1/a fıkrasın-
da yazılı olan iptal davasıdır.
İptal davalarının özelliği gereği yargı yerleri, davaya konu yapılan
yönetsel işlemin ögelerinde hukuka aykırılık olup olmadığını araştırır
ve aykırılık saptandığında yönetsel işlemi iptal etmekle yetinirler.
Temyiz istemine konu yapılan Kararda Danıştay Dokuzuncu Dairesi, öde-
nen Tapu Harcının geri verilemeyeceği yolundaki işlemi yasaya aykırı
bularak iptal etmiştir. Yukarıda açıklanan niteliği gereği dava, bir
alacak davacı olmadığından, yargı yerince verilen kararda yasal faiz
isteminin ve iptal kararı sonucuna göre geri verilmesi gereken mikta-
rın hüküm altına alınmasına olanak bulunmamaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından ileri sürülen iddialar ise dayandığı hukuk
sal nedenler ve gerekçesi karşısında Danıştay Dokuzuncu Dairesinin is-
teme konu yapılan kararının bozulmasını gerektirecek durumda görülme-
miştir.
Bu nedenlerle, taraflar temyiz isteminin reddine karar verildi.

ŞT/ES


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA