kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 3205 1984 2111 06/12/1985
 
ÖZEL HESAP DÖNEMİ BULUNMAYAN ŞİRKETİN KOMANDİTER ORTAKLARININ KAR HİS-
SELERİNİ YILIN SON GÜNÜ HESABEN ELDE ETMİŞ SAYILACAKLARINDAN STOPAJ
VERGİSİNİN TAKİP EDEN AYIN 20.GÜNÜNE KADAR BEYAN EDİLİP ÖDENMESİ GERE-
KECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, Aralık 1976 dönemine ilişkin muhtasar beyannamenin kanuni
ve ek süreden sonra verilmesi nedeniyle şirket tüzel kişiliği adına
kesilen kaçakcılık cezasını, adi komandit şirketlerde komanditer ortak
ların kar paylarının hiçbir kayıt ve muamele ile ilgilendirilmeksizin
hesap dönemi sonunda hesabın ödenmiş sayılmasının zaruri olduğu, özel
hesap dönemi bulunmayan ve takvim yılı esasına göre hesap tutan şirke-
tin komandite ortakları kar hisselerini 31.12.1976 tarihinde hesabın
elde etmiş sayılacaklarından şirketin bununla ilgili stopaj vergisine
müteakip ayın 20.günü akşamına kadar beyan edip, ödemesi icabettiği,
ancak konunun yoruma mütehammil olup, vergi asıllarının da yatırılmış
bulunması nedeniyle vergi kaçırma kastının bulunmadığı sonucuna varıl-
dığı, ancak muhtasar beyannamenin süresinde verilmemesinin verginin ta
hakkukunu geciktirdiği, bu halin ise vergi ziyaı olduğu gerekçesiyle
kusur cezasına çevirmek suretiyle tadilen onayan İtiraz Komisyonu kara
rının; bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar verildi.BŞ/EK


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA