kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 137 1991 1205 21/01/1992
 
APARTMANIN ORTAK YERLERİNDEN OLAN ARKA BAHÇESİNE TECAVÜZLÜ ŞEKİLDE KAT
MALİKLERİNİN RIZASI ALINMAKSIZIN YAPILAN BALKONUN 2981 SAYILI YASANIN
GEÇİCİ 1.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNMADIĞI HK.<
Dava, taşınmaz üzerindeki binanın 1 nolu dairesinin arka cephesine ya-
pılan balkonun yıktırılmasına ilişkin kararın iptali dileğiyle açıl-
mış, İdare Mahkemesince; 2805 sayılı Yasanın 27.maddesinde imar mevzu-
atına aykırı yapılardan 1.1.1983 tarihinden önce yapılanların bu konu-
daki tesbit ve değerlendirmelere tabi olduğu hükmünün yer aldığı, da-
vacının balkonu ile ilgili tesbit tarihinin 29.7.1982 olduğuna ve da-
vacının da 2805 sayılı Yasadan yararlanmak için başvuruda bulunduğuna
göre 1982 tarihli yıkım kararının yasa gereği geçerliliğini yitirdiği,
diğer taraftan 2981 sayılı Yasanın 7.maddesi uyarınca 2805 e göre ya-
pılan af başvurularının geçerli sayıldığı, 2981 sayılı Yasanın geçici
1.maddesinde ise imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni
alınmış yapılarda 10.11.1985 tarihinden önce yapılan kendi bağımsız
bölümlerine ait fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve yapının
dış görünümünü bozmayan yapı kat planının dış hatları içerisinde ve
taşıyıcı elemanlarını etkilemeyen değişikliklerin sahibinin durumu
belirten iki nüsha dilekçe ile müracaatı üzerine kanunda öngörülen iş-
lemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş sayılacağı hükmü bu-
lunduğu, bu maddelere göre 2805, 2981 ve 3290 sayılı Yasalara göre ye-
ni bir işlem yapılmaksızın 1982 tarihli yıkım kararına dayanılarak
1990 yılında yıkım yapılmasının yasalara aykırı olduğu ve söz konusu
balkonun af kapsamında kaldığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal
edilmiş, karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19.maddesinin 2.fıkrasında kat ma-
liklerinden birinin bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana gayri-
menkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, kendi bağımsız
bölümünde de aynı yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve de-
ğişiklik yapamayacağı kuralı yer almıştır.
Olayda ise, davacının apartmanın ortak yerlerinden olan arka bahçesine
tecavüz eden biçimde 2x1 m. ebadında yaptığı balkonun öteki kat malik-
lerinin rızası olmaksızın af kanunu kapsamına alınmasına olanak bulun-
madığı açıktır.
Diğer taraftan, dava konusu olan balkonun binanın dış görünümünü boz-
duğu gibi yapı kat planının dış hatları içinde de kalmaması karşısın-
da, 2981 sayılı Yasanın geçici 1.maddesi uyarınca muhafazasına karar
verilmiş sayılan yapı niteliğinde bulunmadığından yıkma işleminde mev-
zuata aykırılıktan söz edilemez.
Açıklanan nedenlerle, işlemin iptali yolundaki usul ve yasaya aykırı
Ankara 6.İdare Mahkemesinin 17.1.1991 günlü, 1991/33 sayılı kararının
bozulmasına karar verildi.

(MT/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA