kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1995 2463 1995 3273 13/11/1995
 
BOLU VERGİ MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ İKEN SUBAY OLAN EŞİNİN ERZURU-
MA ATANMASI ÜZERİNE EŞ DURUMU NEDENİ VE KENDİ İSTEĞİ İLE ERZURUM BÖLGE
İDARE MAHKEMESİ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMIŞ OLAN DAVACININ KALKIN-
MADA 1.DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELERDE BULUNANLARA BU YÖRELERDE FİİLEN
ÇALIŞMAK SURETİYLE BAŞARILI GEÇİRİLEN HER İKİ YILIN KARŞILIĞINDA AYLIK
DERECELERİNİN YÜKSELTİLMESİNDE DİKKATE ALINMAK ÜZERE AYRICA BİR KADEME
İLERLEMESİ VERİLECEĞİ YOLUNDAKİ 657 SAYILI YASANIN 64.MADDESİNE 418
SAYILI KHK. İLE EKLENEN FIKRA HÜKMÜNDEN YARARLANDIRILAMAYACAĞI HK.<
Dava, 1988 yılında Erzurum Bölge İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlü-
ğüne naklen atanmış olan davacının 418 sayılı KHK'nin 4.maddesi ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64.maddesine eklenen fıkra gere-
ğince 1 kademe verilmesi yolundaki isteminin reddine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açılmıştır.
Erzurum İdare Mahkemesinin 24.12.1993 günlü, E:1992/313,
K:1993/834 sayılı kararıyla; 418 sayılı KHK'nin 4.maddesiyle 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanununun 64.maddesine eklenen fıkrada, 72.madde
gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli
görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada 1.derecede öncelikli
yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin il'leri dahil) bu yörelerde
fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığın-
da aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca
bir kademe ilerlemesi daha verileceğinin hükme bağlandığı, bu hükmün
atıf yaptığı 72.maddede ise; Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atan-
maların, hizmetlerin gereklerine, özelliklerine,Türkiye'nin ekonomik,
sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık
gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil
ve dengeli bir sistem içinde yapılacağı, yeniden ve yer değiştirme su-
retiyle yapılacak atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından
kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de is-
teği halinde atamasının, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74
ve 76.maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı, 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanununun 64.maddesine 418 sayılı KHK ile eklenen
son fıkrasındaki "mecburi olarak sürekli görevle atanan" ifadesi kap-
samına, isteği ile eşinin yanına tayin talebinde bulunarak ataması ya-
pılan memurun, dahil edilmesinin mümkün olmadığı, 72.maddeden atamaya
tabi olan memurun, eşinin isteği halinde atamasının yapılacağı, memu-
run istemi olmadan eşinin yanına atanmasının mecburi olarak yapılama-
yacağının anlaşıldığı, Bolu Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü iken,
subay olan eşinin Erzurum'a atanması üzerine, eş durumu nedeniyle ken-
di isteğiyle Erzurum Bölge İdari İşler Müdürlüğüne ataması yapılan da-
vacının atamasının 657 sayılı yasanın 64.maddesinin son fıkrası kapsa-
mında değerlendirmenin mümkün olmadığı,bu nedenle, davalı idarece da-
vacının 1.derecede öncelikli olan Erzurum ilinde 2 yıl süreyle görev
yapması nedeniyle bir kademe verilmesi yolundaki isteminin reddine i-
lişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava redde-
dilmiştir.
Davacı; devlet memuru olan eşinin isteğine bakılmaksızın atama
ve yer değiştirme yönetmelikleri gereğince zorunlu doğu hizmetini yap-
mak üzere Erzurum'a tayin edildiğini, dolayısıyla kendisinin de 657
sayılı Kanunun 72.maddesi uyarınca eş durumu nedeniyle tayininin ya-
pıldığını, bu nedenle 657 sayılı Kanunun 64.maddesinin son fıkrası
kapsamında olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür.Erzurum İdare Mahkemesince verilen 24.12.1993 günlü,
1993/834 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
-KARŞI OY-
Devlet memuru 657 sayılı Kanun hükümlerine göre atandığı yere
gitmek zorunluğunda olup aksi taktirde görevden çekilmiş sayılır. Eşi-
nin görev yaptığı yere atanarak orada görev yapma zorunluğunda olan
davacının eşitlik ilkesi gereği 657 sayılı Kanunun 64.maddesine 418
sayılı KHK ile eklenen fıkradan yararlandırılması gerekmektedir.
Bu nedenle davacıya kademe verilmemesine ilişkin işlemin iptali
gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına bu yönden karşıyım. (MT/NÇ)

(DAN-DER; SAYI:92)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA