kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 2008 1984 464 27/12/1985
 
KESİNLEŞMİŞ AMME ALACAKLARI HAKKINDA 2801 SAYILI KANUNUN 7.MADDESİNİN
UYGULANAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; Ödeme Emrine karşı açılan davadan 2801 sayılı kanunun 7.
maddesi uyarınca vazgeçilmesi nedeniyle, konusu kalmayan dava hakkında
karar verilmesine yer olmadığına karar veren Vergi Mahkemesi kararının
bozulması isteminden ibarettir.
24.2.1983 gün ve 17969 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak aynı gün
yürürlüğe giren 2801 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu
ile Tahsili Hakkında Kanunun 7.maddesi, 6.madde kapsamına giren işlem-
ler dolayısıyla takdir komisyonlarınca bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce takdir edilen değer veya rayiç bedellere dayanılarak ya-
pılmış bulunan tarhiyatlardan; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka-
dar Vergi Mahkemelerinde,Bölge İdare Mahkemelerinde veya Danıştay nez-
dinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanlarının mükelleflerin beyan et-
tikleri değerin %30 fazlası esas alınmak suretiyle hesaplanan vergile-
re göre düzeltileceği, mükelleflerin bu madde hükmünden yararlanabilme
si için ilgili Vergi dairesine başvurarak beyan ettikleri değerin %30
fazlasını takdir edilen değer veya rayiç bedel olarak kabul ettikleri-
ni bildirerek tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri 30.12.1983 tarihine
kadar ödemelerinin şart olduğu, aynı yasanın 2/1 maddesinde,bu kanunun
yürürlük tarihinden önce vadesi geldiği halde tamamen veya kısmen öden
memiş bulunan vergilerin ilk taksidi en geç 30.6.1983 gününde ödenmek
üzere ikişer aylık devrelerde ve eşit taksitlerde 31.12.1984 tarihine
kadar tamamen ödenmesi halinde bu vergilere bağlı cezalarının tamamı
ile gecikme zamlarının yarısının tahsilinden vazgeçileceği, yine anı-
lan yasanın 8/1 maddesinde ise, mükelleflerin bu kanunun 2.3 ve 7.mad-
deleri hükümlerinden yararlanabilmeleri için anılan maddelerde yazılı
şartlara uygun olarak ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları veya
yaratılan her türlü ihtilaftan 30.6.1983 tarihine kadar vazgeçmeleri-
nin şart olduğu hükme bağlanmıştır.
Dava ve temyiz dosyalarının incelenmesinden; uyuşmazlık konusu ödeme
emri davasına ilişkin olarak yükümlünün Vergi Dairesine verdiği dilek-
çesiyle ödeme emri ihtilafından 2801 sayılı kanunun 7.maddesinin (A)
bendi gereğince beyanının %30 fazlasını rayiç bedel olarak kabul etti-
ğini ve ihtilafından vazgeçtiğini talep etmesi üzerine, Vergi Dairesin
ce yükümlünün mahkemede işlem gören ödeme emrine ilişkin ihtilafından
2801 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca vazgeçtiğini bildirmekte ise
de, olay hakkında 2801 sayılı yasanın 2.maddesinin mi yoksa 7.maddesi-
nin mi uygulanacağı hususunda tereddüde düşüldüğünden bir işlem yapıl
madığından bahisle vazgeçme dilekçesini yazısı ekinde vergi mahkemesi-
ne intikal ettirdiği anlaşılmıştır.
Olayda, vergi dairesinin yazısı ekinde mahkemeye gönderilen dilekçeden
davacının, 2801 sayılı kanunun 7.maddesi kapsamına giren ihtilafından
aynı kanunun 8.maddesinin 1 ve 3.bentleri uyarınca vazgeçtiğini bildir
diği cihetle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine gerek bu
lunmadığına mahkemece karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.
Bu nedenle, kesinleşmiş amme alacağı durumunda bulunan uyuşmazlık konu
su ödeme emri davasının, 2801 sayılı kanunun tahakkuk aşamasına iliş-
kin 7.maddesi kapsamına girdiği gerekçesiyle ihtilafı yükümlü talebe
doğrultusunda çözümleyen Vergi Mahkmesi kararının bozulmasına, işin
esası incelenmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın
anılan Mahkemeye gönderilmesine karar verildi.
BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA