kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1985 469 1985 246 07/05/1985
 
VERGİ USUL KANUNUNUN 107.MADDESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINA VERİLMİŞ YETKİ
YE DAYANILARAK MEMUR ELİ İLE BİLDİRİM YAPILMASININ USULÜNE UYGUN OLDU-
ĞU HK. <
Ödeme emrinin iptali isteğiyle açılan davayı 6183 sayılı yasanın 58.
maddesinde gösterilen süre içerisinde açılmadığı gerekçesiyle reddeden
vergi mahkemesi kararının, bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
nun 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmamasına bağlı-
dır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 8.madde-
sinde aksine hüküm bulunmayan hallerde sürelerin hesaplanmasında ve
bildirimlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunundaki hükümlerin uygulana-
cağı, Vergi Usul Kanununun 107.maddesinde ise Maliye Bakanlığının bil-
dirimleri posta yerine memur aracılığıyla yaptırmaya yetkili olduğu ku
ralı yer almış bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığınca 16.7.1981 gününde yayınlanan Vergi Usul kanunu 143
nolu Genel Tebliğinin, Bildirim Hükümlerine ilişkin değişikliği düzen-
leyen C fıkrasında 256 sayılı Tahsilay Genel Tebliğinde belirlenen e-
saslara göre memur eliyle bildirime devam olunacağı örgütüne bildiril-
miştir. 256 sayılı Tahsilat Genel Tebliğinde ise 6183 sayılı Kanunun
uygulanmasıyla ilgili yapılacak bildirimlerde esas itibariyle Vergi
Usul Kanununun normal bildirim usullerinin tatbikine devam edilmekle
beraber luzum görülenlerin Vergi Usul Kanununun 107.maddesiyle Maliye
Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak memur eliyle yaptırılmasının
uygun görüldüğü belirtilmektedir.
Vergi Usul Kanununun 107.maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiş olan
yetkiye dayanılarak memur eli ile bildirim yapılması, usulüne uygun ol
duğundan bu bildirimden itibaren 7 gün geçtikten sonra açılmış olan da
vanın süre yönünden reddinde isabetsizlik görülmemiştir.
Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından;
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
AYRIŞIK OY: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93.maddesinde; yapılacak
tebliğlerin genelde posta yoluyla olacağı esası hüküm altına alınmış,
izleyen 107.maddesinde ise hangi hallerde bu tebliğin memur eliyle ya-
pılabileceği, Maliye Bakanlığının tebliğleri posta yerine memur aracı-
lığıyla yaptırmağa yetkili olduğu açıklanmış olup bu tebliğ yolunun ay
rıcalıkla bir tebliğ şekli olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Hal böyle
olunca, maddeyle Maliye Bakanlığına verilen yetkinin yalnızca luzum
unsuruyle izagı mümkün olmayıp bu luzumun geçerli bir nedene dayandı-
rılmış bulunması da zorunludur.
Olayda; davalı idarece böyle bir neden ileri sürülmediğinden böyle bir
nedenin gerçekleşip gerçekleşmediği, memur eliyle yapılan bu tebliğin
usulsüz olup olmadığı ve açılan davada dava açma süresine esas alınıp
alınmayacağı hususları incelemek üzere yerel yargı yeri kararının bozu
larak dosyanın bu yargı yerine gönderilmesi gerekeceği görüş ve kanısı
ile aksine oluşan çoğunluk kararına katılmıyoruz.
(DAN-DER, SAYI: 64-65)
RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA