kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 749 1997 240 25/02/1998
 
KENDİ VERGİ KANUNUNDAKİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMİŞ BULUNAN BİR MÜKELLE-
FİN BU KANUN İLE ELDE ETMİŞ OLDUĞU HAKKININ 3568 SAYILI KANUNA GÖRE
ÇIKARILAN 5 SERİ NOLU TEBLİĞLE ELİNDEN ALINAMAYACAĞI HK.<
Muhtelif vergi borçlarını katma değer vergisi alacağından mahsup su-
retiyle ödeme talebinde bulunan yükümlü adına yeminli mali müşavir ra-
porunun geç verilmesi nedeniyle mahsubu istenilen vergi borcunun vade
tarihi ile raporun verildiği tarih arasında geçen süre için hesaplanan
gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali is-
temiyle açılan davayı; kurumlar vergisinin 5422 sayılı Kurumlar Vergi-
si Kanununa göre alındığı, bu verginin (diğer şartlar yanında ) tarh,
tahakkuk esasları ile istisna ve muafiyet koşullarının bu kanunla be-
lirlendiği, yükümlü şirketin de gerek yukarıda anılan Kanunun ihracaat
istisnasıyla ilgili 8/6. maddesindeki ve gerek ihracaat istisnasının
usul ve esaslarını belli eden 20 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Teb-
liğindeki şartlara haiz olduğu, bir başka deyişle, kendi vergi kanu-
nunda belli edilmiş ihracaat istisnası şartlarının olayda mevcut bu-
lunduğunun tartışmasız olduğu 3568 sayılı Kanunun 1. maddesinde bu
Kanunun amacının, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin birbirine
bağlı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçla-
rını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek, değerlendirmeye tabi tu-
tarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi merciilerin istifadesine sun-
mak, ayrıca yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek olduğu vurgu-
lanmış ise de kendi vergi kanunundaki şartları yerine getirmiş bulunan
bir mükellefin, bu kanun ile elde etmiş olduğu hakkının, 3568 sayılı
Kanuna göre çıkarılmış bulunan 5 seri nolu genel tebliğde yer alan ko-
şulu yerine getirmediği gerekçesiyle elinden alınmasının mümkün olma-
dığı, kaldı ki 3568 sayılı Kanunun 12/3. maddesi ile Yeminli Mali Mü-
şavirlerin Tastik Edecekleri Belgeler, Tastik Konuları, Tastikine
ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9/1 maddesindeki " ma-
li tablolar ve beyannameler ile diğer belgelerin yeminli mali müşavir-
ce denetlenmesi ve tasdiki, ilgilinin talebi üzerine yapılır" şeklin-
deki hükümlerin idareyle birlikte mükelleflere güvence sağlamak için
getirdiği, yeminli mali müşavirlerin denetleme ve tasdik işleminin,
mükelleflerin taleplerine ve sözleşmeye bağlı olduğu, öte yandan ida-
renin, beş yıllık tarh zaman aşımı müddeti içinde mükelleflerin beyan-
larını ve defter ile belgelerini istediği zaman defalarca vergi ince-
lemesine tabi tutmak suretiyle beyanların doğru olup olmadığını araş-
tırma yetkisine sahip bulunduğu gerekçesiyle kabul ederek ödeme emrini
iptal eden ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının;
uyuşmazlığın konusu olan mahsup işleminin ihracaat istisnasından de-
ğil, temel gıda maddelerinin teslimi nedeniyle doğan iade olduğu, mah-
sup dilekçesi ile teminat mektubu verilmediği, bu nedenle yeminli mali
müşavir raporunun ibraz edildiği tarihten önce vadesi gelen vergi
borçları için mahsup başvurusunun bir anlam ifade etmediği, teminatın
verilmemesi nedeniyle kesinleşmemiş bir mahsup başvurusunun olduğu
ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı ka
rarında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.
fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anla-
şıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanma-
sına karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA