kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1982 1388 1982 1687 24/05/1982
 
DÜZENLENEN BİR MİTİNGE KATILAN KİŞİNİN, MİTİNG SIRASINDA ÜZERİNE ATEŞ
AÇILMASI SONUCU ÖLÜMÜ OLAYINDA, ZARARLA YÜRÜTÜLEN KOLLUK HİZMETİ ARA-
SINDA NEDENSELLİK BAĞI KURULAMAMASI NEDENİYLE İDARENİN TAZMİN SORUNLU-
LUĞU BULUNMADIĞI HK. <
Dava, davacıların, memur olarak görevli iken Eskişehir'de düzenlenen
mitinge katıldığı sırada üzerine açılan ateş sonucu ölen eş ve annesi-
nin bu mitinge katılmasını engelleyen bir hukuk kuralı bulunmadığı, ö-
lümünde kendisine yüklenebilecek bir kusur olmadığı, mitingin yasalara
uygun düzenlendiği ileri sürülerek müteveffanın yaşama hakkını koruya-
mıyan, can güvenliğini sağlayamıyan idarenin mevcut hizmet kusuru nede
niyle 974.484 lira maddi, 300.000 lira manevi tazminata hükmedilmesi
istemiyle açılmıştır.
İdarenin, tazminat ödemekle yükümlü tutulabilmesi için ortada bir ida-
ri eylemin bulunması, bu eylemden zarar meydana gelmesi, bu idari ey-
lem ile kusur arasında nedensellik bağının bulunması gerekir. Zarar do
ğuran eylemin idareye bağlanabilmesinden sonra doğan zararın kusurlu
veya kusursuz sorumluluk ilkelerine göre tazmini cihetine gidilmesi
sözkonusu olabilir.
Bakılan davada, zarar doğurucu eylem, doğrudan doğruya davalı idare ta
rafından veya idare adına yapılmış olmadığı gibi zararın, idare ve Po-
lis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile verilmiş bulunan emniyet ve asayişi
sağlamaya ilişkin önleyici kolluk görevinin gereği gibi yerine getiril
memesinden ve zamanında gerekli önlemlerin alınmamasından doğduğunu ka
bul etmek de mümkün değildir. Zira, bir kamu hizmeti olan önleyici kol
luk görevinin, zarar doğurması muhtemel olaylardan idare önceden haber
dar edilmediği veya bu gibi eylemlerin olabileceğine ilişkin belirti-
ler bulunmadığı sürece genel nitelikteki önlemlerle yerine getirilerek
yetinilmesi doğaldır.
Davacılar, idarenin vatandaşın can emniyetini ve asayişi sağlayamadığı
nı, bu nedenle hizmetin işleyişinde kusur bulunduğunu iddia etmekte i-
seler de, bu iddialarını herhangi bir belge ile kanıtlayamamaktadırlar
Olay öncesinde böyle bir olayın meydana geleceği yolunda yetkili makam
lara bir başvuru yapılmadıkça veya olayın meydana geleceğine ilişkin
kolluk kuvvetlerinin bilgileri olmadıkça zararın davalı idarenin gerek
li önlemleri almamasından ve genel nitelikte önlemlerle yetinmiş bulun
masından meydana geldiği kabul edilemiyeceğinden zararın idarenin olum
lu veya olumsuz eyleminden doğduğu söylenemez.
Açıklanan nedenle, zararla davalı idarenin eylemi arasında nedensellik
bağı bulunmadığından tazminat ödenmesine ilişkin davanın reddine karar
verildi.
AZLIK OYU : Davacının eşi yasaya uygun olarak izin sonucu düzenlenen
bir mitinge katılmıştır. Mitinge izin verenler (valilik ve emniyet)
gerekli önlemleri almak zorundadır.
Gerek mitinge katılanlar ve gerekse onların bu yürüyüş ve toplantısını
izleyenlerin can güvenliğini sağlamak mümkün değilse izin verilmemesi
gerekir.
Dışardan ve mitinge katılanlarla ilgisi olmayanların açtığı ateş sonu-
cu ölümün vuku bulduğu ihtilafsızdır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin kusurlu kabul edilmesi ve davacı
ya tazminat verilmesi gerekirken isteğin reddine karar verilmesine kar
şıyım.

RD/MÜ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA