kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 1164 1986 711 18/12/1986
 
MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ ZİLYEDİLİĞİNİ BA-
ĞIŞLAMA SURETİYLE DEVRALAN KİŞİNİN 2981 SAYILI YASA UYARINCA BAŞVURUSU
ÜZERİNE BELEDİYECE TESBİT VE DEĞERLENDİRME YAPILARAK YAPININ MUHAFAZA-
SI ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDEN SÖZKONUSU YAPI İÇİN BU KİŞİNİN ZİLYED SAYILMAYACAĞI
GEREKÇESİYLE MALMÜDÜRLÜĞÜNCE TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMEMESİNDE İSABET
BULUNMADIĞI HK.<
Dava, hazine arazisi üzerindeki ruhsatsız yapıya davacıların yapının
zilyedi sayılamıyacakları nedeniyle tapu tahsis belgesi verilmemesine
ilişkin Mal Müdürlüğü işleminin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahke-
mesince, davacıların, mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerindeki yapı-
nın zilyetliğini usulüne uygun bağışlama suretiyle devraldıkları, 2981
sayılı Yasa uyarınca başvuruda bulundukları, yeminli özel teknik büro-
ca yapılan tesbit ve değerlendirme sonucunda yapının muhafazası mümkün
görüldüğünden ilgili belediyece tapu tahsis belgesi verilmesi istenil-
diği, bu durum karşısında Mal Müdürlüğünce istemin yerine getirilmesi
gerekirken bunun aksine tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmedi-
ği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı tarafından
temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki
temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan
mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilme-
sine karar verildi.

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA