kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 4058 1992 3910 11/10/1993
 
2981 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN VE KESİNLEŞEN İFRAZ İŞLEMİNİN SONRADAN
ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN TESCİL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLA GEÇER-
SİZ OLAMAYACAĞI HK.<
Dava, 1219 parsel sayılı taşınmazın ifrazına ilişkin belediye encümeni
kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2981 sayılı Ya
sanın 10/C maddesiyle belediye ve valiliklere bu kanun kapsamında ka-
lan alanlarda arsa ve arazi düzenleme yetkisinin verildiği, 1987 yılın
da yapılan uygulama ile tapu kayıtları ve bu parsel üzerindeki mevcut
yapılar tesbit edilerek 1219 parselin ifrazının yapılarak sonuçlandı-
rıldığı, davacının bu parselden kendisine hisse satan kişiler aleyhine
adli yargı yerinde 1988 yılında açtığı davanın lehine 2.2.1990 gününde
sonuçlandığı, ancak tapu sicil müdürlüğünce davacının satın aldığı 45
sayılı özel parselin hangi imar ada ve parseline isabet ettiği bilinme
diğinden mahkeme kararının yerine getirilemediği yolundaki yazısı üze-
rine 1987 yılında belediyece yapılan parselasyon işlemine karşı dava
açıldığı, bu durumda, kesinleşen ifraz işleminden sonra adli yargı ye-
rinde açılan tescil davasının lehine sonuçlanması sözü edilen ifraz iş
lemini hukuken geçersiz kılmıyacağı gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki tmeyize konu İstanbul 3.İdare Mahkemesi
nin 16.4.1992 günlü, 1992/353 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma neden-
lerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek
anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA