kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 1683 1985 596 03/12/1985
 
KESİNLEŞMEMİŞ EMLAK VERGİ DEĞERİ ÜZERİNDEN İKMALEN TAPU HARCI SALINA-
MIYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık, mükellefin hissedarı olduğu olduğu taşınmazların 11.1.1983
tarihinde satışı sırasında beyan edilen ... değeri düşük görülerek ver
gi dairesince 1319 sayılı kanunun 31.maddesi uyarınca degerlemeye sevk
edilip tesbit edilen rayiç değer üzerinden ikmalen salınan Tapu Harcı-
nın Vergi Mahkemesince terkini üzerine doğmuştur.
Satışın yapıldığı 11.1.1983 tarihinde yürürlükte bulunanan 492 sayılı
Harçlar Kanununun 57.maddesinde, Tapu Kadastro Harçlarının 4 sayılı ta
rifeye göre alınacağı hükme bağlanmıştır. Dört sayılı tarifenin 2588
sayılı kanunla değişik 20.maddesinin (A) fıkrasında "Gayrimenkullerin
ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma aktine dayanarak yahut
trampa hükümlerine devir ve ihtisabında gayrimenkulün emlak vergisi
değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde kırk
oranında tapu harcı alınacağı belirtilmiştir. 2588 sayılı Kanun
27.1.1982 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de devir temlik karşılığında
alınan 198 sayılı kanunda düzenlenen Emlak Alım ve 1318 sayılı kanunda
düzenlenen Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergileri anılan kanunun 18.mad-
desiyle kaldırılmış ve 19.maddesinin B fıkrası ile 18.maddenin 1980
genel beyan dönemini izleyen ilk genel döneminin rastladığı bütçe yı-
lının başından itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlandığından
1.1.1983 tarihinde yürürlükten kalkarak devir ve temliklerde Tapu Har-
cı alınmasını düzenleyen hükümler uygulanmaya başlanmıştır.
Uyuşmazlık konusu taşınmaz maddenin yürürlük tarihi olan 1.1.1983 ta-
rihinden sonra 11.1.1983 tarihinde satıldığından yukarıda açıklanan
20.maddenin (a) fıkrası uyarınca binde kırk oranında Tapu Harcı alınma
sı yerindedir. Ancak 1.3.1983 tarihinde başlayan 1983 yılı genel beyan
döneminden önce satış olduğundan satış nedeniyle alınacak Tapu Harcı-
nın matrahı mükellef tarafından 1980 genel beyan döneminde beyan edil-
miş olan Emlak Vergisi değeri olacaktır.
1419 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 31.maddesinde, vergi dairesinin,
gerektiği takdirde Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara isti-
naden ve aynı bakanlıkça yetkili kılınacak memurlar marifetiyle mükel-
leflerin beyan ettikleri matrah yerine geçecek vergi değerini yeniden
takdir edebileceği, mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olmak ü-
zere beyan edilen miktar ile takdir edilen rayiç bedel arasında fark
bulunduğu takdirde hesaplanan fazla verginin terkin ve mükellefe red-
dolunacağı veya noksan verginin kusur cezalı olarak ikmalen tarh olu-
nacağı vergi degerinin takdirinde uyulacak esasların tüzükte belirle-
neceği hükmü yer almış olup Emlak Vergisine matrah olacak vergi değe-
rinin takdirine ilişkin Tüzük'te 15.3.1972 gün ve 14129 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmıştır.
Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden, satışın yapıldığı tarihte ta-
şınmazın genel beyan döneminde beyan edilmiş olan Emlak Vergisi değeri
üzerinden binde kırk oranında devir alan ve devir edenden Tapu Harcı
alınacağı, vergi dairesince, beyan edilen Emlak Vergisi değeri beyan
yılı rayicine uygun görülmezse 1319 sayılı kanunun 31.maddesinde belir
lenen esaslara göre Emlak Vergisi değerini tesbit ettirileceği, beyan
edilen değer rayiç değerden düşük görülürse ikmalen kusur cezalı Emlak
Vergisi tarhiyatı yapılarak mükellefe teblig edileceği; mükellef tara-
fından itiraz edilmeyerek veya itiraz edilip yargı incelemesinden geçe
rek kesinleşmiş olan Emlak Vergisi değerinin Tapu Harcının matrah ola-
cağı anlaşılmaktadır.
Olayda, 11.1.1983 gününde satışı yapılan taşınmaz için bildirilen Em-
lak Vergisi değeri, vergi dairesince rayiç değerden düşük görülerek
31.madde uyarınca değerlemeye sevk edilmiş ise de, 1980 yılı Emlak
Vergisi değeri saptanarak bu değer üzerinden 1980 yılı için ikmalen
Emlak Vergisi tarhiyatı yapılarak mükellefe tebliğ edilip kesinleşti-
rilmediğinden kesinleşmemiş Emlak Vergisi değeri üzerinden ikmalen Ta-
pu Harcı tarhiyatı yapılmasında kanuna uyarlık bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle, inceleme elemanı raporunun 1319 sayılı kanunun 31.mad-
desi uyarınca düzenlenen Tüzük hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle
tarhiyatı terkin eden ... Vergi Mahkemesi kararı sonucu itibariyle ye-
rinde görüldüğünden temyiz isteminin reddine karar verildi.
(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA