kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 2159 1991 2612 31/12/1991
 
GÖÇMEN OLAN DAVACININ ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANININ OKULCA YANLIŞ BİL-
DİRİLMESİ SONUCU ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILMAMASINDA HU-
KUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık, davacının lise 1.sınıf notlarının hesaba katılmadan Ortaöğ
retim başarı puanının belirlenmesine ve eksik saptama nedeniyle, Öğren
ci Yerleştirme sınavında başarısız sayılmasına ilişkindir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme ilkelerine ilişkin Yükseköğretim Kurulun-
ca da onaylanmış olan 1991-ÖSYS II.basamak sınavı kılavuzunun 3.sahife
sinde "son sınıf düzeyinde olup ÖSS yi kazanan adayların diploma notla
rı veya son sınıfı da kapsayan ortaöğretim başarı puanının okul müdür-
lüklerince öğrencilerin kontrol edebilmesi için 11-14 Haziran 1991 gün
leri arasında okullarda ilan edileceği, ilgili yönergeye göre de, öğ-
rencilerden itiraz gelmesi durumunda gerekli düzeltme yapıldıktan son-
ra 21 Haziran 1991 gününde ÖSYM'de olacak biçimde gönderilecekleri bu
andan sonra yapılacak hiçbir değişiklik isteğinin kabul edilmeyeceği
kuralı bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, Bulgaristan göçmeni olan davacının Okul ida-
resine sunduğu karne ile Bulgaristan'daki öğrenimi lise birinci sınıfa
denk kabul edilerek Kız Lisesi 2.sınıfta öğretime başladığı ve bu lise
yi bitirdiği, 1991 yılı ÖYSS de 1.basamak sınavını kazanarak 2.basamak
sınavına girdiği, okul idaresince okul başarı listesinde davacının sa-
dece lise 2. ve 3.sınıf notları ortalamasının alındığı, davacının uyar
ması üzerine başarı listesinin gönderildiği aynı gün, öğrencinin başa-
rı notunun 8.25 olmayıp 8.45 olduğunun ÖYS merkezine bildirildiği, li-
se müdürlüğünün Öğrenci dosyasındaki lise birinci sınıf notlarını hesa
ba katmamakla eksik bildirimde bulunduğunun ÖYS Sınav sonuçlarının gön
derilmesiyle davacı tarafından öğrenilerek diploma notunun yanlış alın
dığı yolunda okul idaresi ve ÖYS Merkezine yaptığı başvurununda, Yer-
leştirme işlemlerinin 1.8.1991 günü tamamlandığının, 1992 ÖSYS ye baş-
vurduğu takdirde diplomasının da gönderilmesinin istenildiği, ÖSYS baş
kanlığının yazısından da lise müdürlüğünün her iki düzeltme isteğinin
de gözönüne alınmadığı ve diploma notunun 8.97 olarak değiştirilemeye-
ceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.
Göçmen olan davacının geldiği ülkede aldığı belge uyarınca lise 2.sını
fa yerleştirildiği, bu yerleştirilmenin ise 1.sınıf dersleri ve diplo-
ması gözönünde buldundurularak yapıldığı kuşkusuzdur. Lise Müdürlüğün-
ce davacının not ortalamasının dosyadaki belgelere göre birinci sınıf
notu gözönünde bulundurulmadan başarı puanının 8.25 bildirilmesi ve da
vacının uyarısı üzerine de yine eksik olmakla birlikte, listenin ÖYSM'
ye gönderildiği17 Haziran 1991 günlü ek bir yazı ile notun, 8.97 yeri-
ne, 8.45 olarak bildirilmesinde davacıya yüklenebilecek bir kusur bu-
lunmaması nedeniyle, davacının notunun 8.97 alınarak yerleştirme işle-
yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun bulunan dava konusu işle-
min iptaline karar verildi.


(DAN-DER, SAYI:84-85) BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA