kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1998 1108 1997 368 19/03/1998
 
DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE PAZARLIK USULÜYLE YAPILAN
SATIŞLARIN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLDUĞU HK.<
İstanbul Büyükşehir Belediyesince, davacı adına tapu tahsis belgeli
taşınmazın pazarlık usulüyle satılması sırasında satış bedeli üzerin-
den katma değer vergisi tahsil edilmiştir. İstanbul 3. Vergi Mahkeme-
sinin 11.7.1996 gün ve 1996/1674 sayılı kararıyla; 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinin 3-d bendinde, müzayede mahalle-
rinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine
tabi olduğunun belirtildiği, olayda müzayede suretiyle yapılmış bir
satış değil pazarlık usulüyle satış söz konusu olduğundan katma değer
vergisine tabi tutulmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle tahsil
edilen katma değer vergisinin iadesine karar verilmiştir. Vergi daire-
si başkanlığınca, 15 seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde,
cebri icra, izale-i şuyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi ne-
denlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer
şekillerdeki şatışların katma değer vergisine tabi olduğunun açıklan-
dığı, söz konusu satışın müzayede mahallinde yapılmamış olmasının so-
nucu değiştirmeyeceği ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması is-
tenilmektedir.
Uyuşmazlık, tapu tahsis belgeli taşınmazın pazarlık usulüyle
davacıya satılması sonucu tahsil edilen katma değer vergisinden doğ-
muştur.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde, mü-
zayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma de-
ğer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 2/1. maddesinde teslim, bir
mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket eden-
lerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanım-
lanmış ve aynı Kanunun 10/a maddesinde ise, vergiyi doğuran olayın mal
teslimi veya hizmet ifası hallerinde meydana geldiği belirtilmiş bu-
lunmaktadır.
Öte yandan, 15 seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin
I. bölümünde, cebri icra, izale-i şuyu, ipoteğin paraya çevrilmesi,
tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallinde yapılan açık artırma, pa-
zarlık ve diğer şekillerdeki satışların katma değer vergisine tabi ol-
duğu açıklanmıştır.
Yukarıda yer alan yasa hükümleriyle bu konudaki açıklamaların
birlikte değerlendirmesinden, bir malın en yüksek bedel teklif edene
satılmak üzere satışa sunulması için yapılan açık artırma, pazarlık ve
diğer şekillerdeki satışların katma değer vergisine tabi olduğu sonu-
cuna ulaşılmaktadır.
Olayda, ... Mahallesi ... pafta, .. ada ve ... parsel sayılı
... m2 alanlı ve tapu tahsis belgeli taşınmazın, 2981 sayılı Yasanın
Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesine göre; ... TL + KDV bedelle pa-
zarlık usulüyle satılmasına, satış bedelinin Mesken ve Gecekondu İşle-
ri Müdürlüğüne ait 4 nolu fon hesabına aktarılmasına, her türlü resim,
harç ve doğabilecek vakfiye bedellerinin alıcıya ait olması kaydıyla
davacıya ihalesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine
göre ita amirinin onayına sunulmasına ... tarihinde karar verildiği,
ita amirince ... tarihinde onay verilmesi sonucu kesinleşen satış be-
deli üzerinden katma değer vergisinin tahsil edildiği, söz konusu kat-
ma değer vergisinin iadesi istemiyle açılan davada ise vergi mahkeme-
since, ortada müzayede suretiyle yapılmış bir satış bulunmadığı gerek-
çesiyle katma değer vergisinin iadesine hükmedildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde pazarlık
usulüyle gerçekleştirilen satışın müzayede suretiyle yapılan satıştan
bir farkının olmaması karşısında, pazarlık sonucu belirlenen satış be-
deli üzerinden tarh edilen katma değer vergisinde yasaya aykırılık bu-
lunmadığından yazılı gerekçeyle verilen kararda isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, ... Vergi Mah-
kemesinin ... gün ve ... sayılı kararın bozulmasına karar verildi.
(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA