kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 7523 1995 7115 13/11/1996
 
TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN "SOSYAL RİSK" İLKESİ GEREĞİ
İDARE TARAFINDAN TAZMİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, davacıya ait işyerine kimliği belirsiz teröristlerce ya-
pılan bombalı ve silahlı saldırı sonucu işyerinde meydana gelen zarar-
lara karşılık ... lira maddi; anılan saldırıda olğu ...'nın ölümü ne-
deniyle duyduğu elem ve ızdırabın karşılığı olarak da ... lira manevi
zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Diyarbakır İdare Mahkemesi 27.12.1994 tarih ve 1994/909 sayılı
kararıyla; idarenin her türlü eylem ve işleminden doğan zararı ödemek-
le yükümlü olduğu, dosyanın incelenmesinden, konuyla ilgili Diyarbakır
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan soruş-
turma raporundan, olayın terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildi-
ğinin anlaşıldığı, kusursuz sorumluluk ilkesine göre idarenin tazmin
sorumluluğunun bulunduğu gerekçesiyle, adli yargıda yaptırılan tesbit
ile belirlenen ... lira maddi, davacının oğlunun ölümü nedeniyle tak-
diren belirlenen ... lira manevi tazminatın davalı idarece davacıya ö-
denmesine karar vermiştir.
Davalı idare, hukuka uygun olmadığı savıyla anılan kararın tem-
yizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında kişilerin uğradığı, özel
ve olağandışı zararların, o kamu hizmetini yürüten idare tarafından
tazmini gerektiği idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. İdarenin,
belirtilen bu hukuki sorumluluğu, hukuk devleti olma niteliğinin doğal
sonucudur.
İdarenin hukuki sorumluluğu sadece, hizmet kusuru kavramına da-
yanmamakta; idare, kusur koşulu aranmadan da sorumlu sayılabilmekte-
dir. Kural olarak idare, yürüttüğü hizmetin doğrudan sonucu olan, ne-
densellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlüdür.
Sözü edilen kuralın istisnası, idarenin faaliyet alanıyla ilgi-
li, önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği bir takım zararları da
nedensellik bağı aramadan tazmin etmesidir. Kollektif sorumluluk anla-
yışına dayalı, "sosyal risk" adı verilen bu ilke, öğretide ve yargı
kararlarında kabul edilmiştir.
Genel bir ifade ile "terör olayları" denilen eylemlerin, Devle-
te yönelik olduğu, Anayasal Devlet düzenini yıkmayı amaçladığı, bu tür
olaylarda zarar gören kişi ve kurumlara karşı kişisel husumetten kay-
naklanmadığı bilinmekte ve gözlenmektedir.
Sözü edilen olaylar nedeniyle zarara uğrayan, terör eylemlerine
herhangi bir biçimde katılmamış olan kişiler, kendi kusur ve eylemleri
sonucu değil, toplum içinde ortaya çıkan olaylardan zarar görmektedir-
ler. Başka bir deyişle, zararın nedeni toplumun bireyi olmaktadır. Be-
lirtilen şekilde ortaya çıkan zararların özel ve olağandışı nitelikle-
ri dikkate alınıp, nedensellik bağı aranmadan, terör olaylarını önle-
mekle yükümlü olduğu halde önleyemeyen davalı idarece, yukarıda açık-
lanan sosyal risk ilkesine göre tazmini gerekir. Esasen terör olayları
sonucu ortaya çıkan zararların idare tarafından tazmini suretiyle top-
luma pay edilmesi hakkaniyet gereği olup, sosyal devlet ilkesine de
uygun düşecektir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
Diyarbakır İdare Mahkemesinin 27.12.1994 tarih ve 1994/909 sayılı ka-
rarının yukarıda yazılı gerekçelerle onanmasına karar verildi.(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA