kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1992 4876 1988 3311 01/10/1992
 
1- İDARECE DE KABUL EDİLEN HIRSIZLIK FİİLİ NEDENİYLE KATMA DEĞER VER-
GİSİNİ ÖDEYECEK GERÇEK YÜKÜMLÜ OLAN NİHAİ ALICI BULUNMADIĞINDAN, DAVA-
LI TARAFINDAN TESLİMİ YAPILMAYAN VE BEDELİ ALINAMAYAN MALLARDAN DOLAYI
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANININ SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞI;
2- ÇALINAN EVRAKDAN DOLAYI YÜKÜMLÜLERİN FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUKLA-
RI BULUNMADIĞINDAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlünün 1986/Ocak dönemi defter ve belgelerinin incelenmesi sonu-
cunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak salınan kusur ce-
zalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasını; incele-
me elemanınca 18.9.1986 günlü tutanakla davacının ortağı bulunduğu
şirketin 1986 yılı Ocak ayında 7 adet müzik setinin çalındığı bunlar
için ilgili ayda fatura düzenlenmediği, bilahare bu mallara ait fatu-
ralar emsal satış fiyatı ile değerlenerek 15.9.1986 gününde (katma de-
ğer vergisi dahil) 800.400.TL'lık 26071 sayılı faturanın düzenlendiği-
nin inceleme elemanınca 18.9.1986 günlü tutanakla tesbit edildiği 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2/1., 10-a, 20/1. ve 29.maddele-
rindeki hükümler uyarınca katma değer vergisine konu teşkil eden mal-
ların çalınması nedeniyle satıcı durumunda bulunan davacılar tarafın-
dan alıcıya tasarruf hakkı teslimi söz konusu olmadığı gibi karşılı-
ğında bir bedel de alınmadığı inceleme elemanınca da kabul edilen hır-
sızlık fiili nedeniyle olayda katma değer vergisini ödeyecek gerçek
mükellef, nihai alıcı bulunmadığından davacı tarafından teslimi yapıl-
mayan ve bedeli alınamayan mallardan dolayı katma değer vergisi beyanı
söz konusu olamayacağından kusur cezalı tarhiyatta isabet görülmediği
gibi Vergi Usul Kanununun 232.maddesi gereğince sadece satılan veya
yapılan işler için satıcıların fatura vermek zorunda oldukları, çalı-
nan emtialardan dolayı fatura düzenleme zorunluluğu bulunmadığından
özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği gerekçesiyle kaldıran Antalya
Vergi Mahkemesinin 8.2.1988 gün ve 1988/42 sayılı kararının bozulması
istenilmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış
bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uy-
gun görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü ge-
çen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz is-
teminin reddine, kararın onanmasına karar verildi.
(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA