kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 199 1982 2352 08/02/1984
 
LUNAPARK MALZEMELERİNİN KİRALAMA YOLUYLA GEÇİCİ İTHALİNE İLKE OLARAK
İZİN VERİLMEMESİ YOLUNDA İDARECE TESİS OLUNAN İŞLEMDE MEVZUATA AYKIRI-
LIK OLMADIĞI HK.<
Mersinde düzenlenen Akdeniz Tekstil Moda Festival ve Fuarında İtalyan
Lunaparkı sergilemek isteyen davacının kiralama yoluyla geçici bir sü-
re İçin İtalya'dan Lunapark malzemeleri ithaline izin verilmesi istemi
Maliye Bakanlığınca reddedilmiştir. Davacı Maliye Bakanlığının bu işle
minin, davanın özeti bölümünde belirtilen iddialarla iptalini istemek-
tedir.
Türk Parası kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin Seri
IV No 3 Tebliğin F-4-13 maddesine, 3.4.1981 tarihli Resmi Gazetede ya-
yımlanan Seri IV No 15 sayılı Tebliğle eklenen fıkra ile her türlü ma-
kina, alet ve materyallerin kiralama yoluyla Türkiye'ye geçici olarak
ithali Maliye Bakanlığının ön iznine bağlanmıştır.
3.4.1981 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeden sonra, sadece geçi-
ci ithal izni alınmış malzemelerin yurda giriş rejimine esas teşkil e-
decek kambiyo işlemlerini açıklayan Seri III No 9 sayılı Tebliğin 12
(c) maddesine göre geçici ithal izni olmayan malzemelerin ithal edile-
meyeceği açıktır.
Öte yandan, muhtelif yollarla gösterilen kira bedellerinin daha fazla
yurt dışına döviz ödemesi yapılması, mevzuat hükümlerine aykırı olarak
yurt dışı edilmemeleri ve bu malzemelerin büyük ölçüde yurt içinde i-
mal edildiğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca saptanması nedenleriy
le davalı idarece lunapark malzemelerinin kiralama yoluyla geçici itha
line 1981 yılından itibaren izin verilmediği, sadece 1981 yılında Ata-
türk'ün doğumunun 100. yılı olması nedeniyle Atatürk Fuarı adı altında
açılan İzmir Enternasyonal Fuarı nedeniyle İzmir Belediye Başkanlığına
1981 yılı için lunapark malzemesi geçici ithal izni verildiği, bu iz-
nin daha sonraki yıllarda tekrarlanmayacağının da ilgili Belediye Baş-
kanlığına tebliğ edildiği dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden
anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, lunapark malzemelerinin kiralama yoluyla geçici ithalini
ilke olarak uygun görmeyen davalı idarenin, davacıya İtalya'dan luna-
park malzemeleri geçici ithali için yukarıda anılan 17 sayılı karara i
lişkin Seri IV, No 3 sayılı Tebliğe Seri IV No 15 sayılı Tebliğle ekle
nen hükme göre izin verilmemesinde isabetsizlik bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar ve
rildi.

RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA