kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 3920 1997 4802 27/10/1998
 
YÜKÜMLÜ ŞİRKET TARAFINDAN ELDE EDİLEN HASLATIN KATMA DEĞER VERGİSİNİN
MATRAHI OLDUĞU HK.<
Yükümlünün 1993 takvim yılı defter ve belgelerinin incelenmesi netice-
sinde düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak 1993/Ocak ila Temmuz
ayları için tarhedilen kaçakçılık cezalı katma değer vergisinin kaldı-
rılması istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B
maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin
muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğunun belirtildiği, 134. mad-
desinde ise, vergi incelemesinde maksadın ödenmesi gereken vergilerin
doğruluğunu araştırmak, tesbit etmek ve sağlamak olduğunun hükme bağ-
landığı, inceleme raporuyla yükümlünün satışını yaptığı kömür ve çi-
mento için fatura düzenlemediği ve kayıtlarına intikal ettirmediğinin,
bu faaliyetinden dolayı % 10 firesi olduğu yolundaki beyanı dikkate
alınarak yapılan hesaplamada, ... TL. katma değer vergisi hariç bel-
gesiz satış hasılatı bulunduğunun tesbit edildiğinin anlaşıldığı, ...
Ticaret Odasının ... tarih ve ... sayılı yazısında belirtilen bilgiler
ve yükümlünün faaliyetinden dolayı % 10 firesi olduğu beyanı da dikka-
te alınarak 1993 yılı defter ve belgeleri üzerinde yaptırılan bilirki-
şi incelemesi sonucunda, faturası alınmadan satılan alçı, odun, mozaik
ve kireç için toplam ... lira belgesiz satış hasılatı olduğunun, yü-
kümlünün gerçek gelir ve giderinin bulunabilmesi için alış ve satışını
yaptığı bu mallar için ödenen tahmil ve tahliye giderlerininde toplam
... lira olarak hesaplanarak maliyetine intikal ettirildiğinin, hesap-
lanan faturasız satış hasılatından belgesiz alış maliyeti ile tahmil
ve tahliye giderlerinin tenzili sonucu ... lira daha eksik beyanda bu-
lunması gerekli olduğunun saptandığı, sonuç olarak yükümlünün beyan
dışı kalmış bir kazancı ve teslim bedeli bulunmadığı anlaşıldığından
tarhedilen cezalı vergide isabet görülmediği gerekçesiyle kabul ederek
kaçakçılık cezalı katma değer vergisini kaldıran Kayseri Vergi Mahke-
mesinin ... tarih ve ... sayılı kararının; yükümlünün defter ve belge-
lerinin ihticaca salih olmadığı ve 1993 yılında yükümlü tarafından ...
lira kar beyan edildiğine göre bilirkişice mükellefin zarar ettiği so-
nucuna varılmasının doğru olmadığı ileri sürülerek bozulması istenmek-
tedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20.maddesinde teslim
ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden
bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine
hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler
karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca boçlanı-
lan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebi-
len menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade edeceği hüküm altına
alınmıştır.
Dosyanın incelenmesinden vergi inceleme raporuyla yükümlünün
1993 takvim yılında kömür ve çimento satışından elde etmiş olduğu ...
lira hasılat için belge düzenlemediğinin tesbit edildiği, bilirkişi
raporunda ise, yükümlü tarafından belgesiz alışı yapılan alçı, odun,
mozaik ve kirecin ... TL. tutarında olduğu, bu emtialar için ödediği
tahmil, tahliye ve hammaliye gideri olan ... TL dikkate alındığında
toplam ... lira gideri bulunduğu, bu tutardan belgesiz satışı yapılan
kömür ve çimentodan elde edilen ... lira hasılat tenzil edildiğinde
kalan ... liranın yükümlünün 1993 takvim yılı zararı olduğu ve katma
değer vergisi açısından beyandışı kalmış bir kazancın bulunmadığı so-
nucuna varıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, bilirkişi raporuyla tesbit edilen 1993 takvim yı-
lında belgesiz satışı yapılan kömür ve çimentodan elde edilen ... lira
hasılat yukarıda belirtilen yasaya göre katma değer vergisinin matra-
hını oluşturacağından, bu matrah üzerinden katma değer vergisinin o-
nanması gerekirken aksine verilen mahkeme kararında yasal isabet bu-
lunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle vergi dairesi temyiz isteminin kabulü ile
... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına,
karar verildi. (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA