kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1995 6281 1995 2668 04/12/1995
 
MERA OLARAK KULLANILDIĞI İDDİA OLUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İDARECE, BİR
MESLEK KURULUŞU LEHİNE İSTİFAK HAKKI TESİSİNE İLİŞKİN İŞLEMİN, MERA-
NIN AİT BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KÖY HALKINDAN OLAN DAVACI TARAFINDAN DA-
VA KONUSU EDİLEBİLECEĞİ HK.<
Ankara Yenimahalle Çayyolu Köyü mevkiindeki 893 nolu parselin kadimden
beriköy halkıyla birlikte otlakiye mera olarak kullanıldığı ve köy tü-
zel kişiliğine ait olduğu iddiasıyla, taşınmaz üzerinde 49 yıl süreyle
TÜRMOB lihine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin işlemin iptali iste-
miyle açılan davanın; davacının işleme yönelik dava açma ehliyeti bu-
lunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15.maddesinin 1 (b) bendi
uyarınca ehliyet yönünden reddine ilişkin Ankara 6.İdare Mahkemesinin
24.1.1995 tarih ve 1995/134 sayılı kararının davacı tarafından köy
halkınca mera olarak kullanılan dava konusu taşınmazın özel bir kuruma
kiralanmasından ötürü kendisinin köy halkından olması nedeniyle şahsi
menfaatinin ve kamu menfaatinin zarara uğradığı öne sürülerek temyizen
incelenip bozulması istenilmektedir.
Ankara 6.İdare Mahkemesi; uyuşmazlığa konu olan taşınmazın tapuda ha-
zine adına kayıtlı bulunduğu, TÜRMOB lehine 49 yıllığına irtifak hakkı
tesis edilen bu taşınmaz üzerine davacının inşaat temeli olarak yaptı-
ğı kazı nedeniyle 3091 sayılı Yasa uyarınca müdahalesinin önlenmesine
karar verildiği, sonuç olarak davacının bu taşınmazla ilgili kişisel
bir hakkının sözkonusu olmadığı gerekçesiyle davayı 2577 sayılı Yasa-
nın 15.maddesinin 1-(b) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddetmiştir.
İptal davası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 2.
maddesinin 1-(a) bendinde; idari işlemler hakkında yetki, şekil, se-
bep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından
dolayı iptalleri için, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar
hariç olmak üzere, kişisel hakları ihal edilenler tarafından açılan
davalar olarak tanımlanmıştır.
Anayasanın 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri arasında
"hukuk devleti" olduğu yer almaktadır.
Hukuk devletinin temel bir öğesi ve aynı zamanda zorunlu bir sonucu
olan idarenin yargısal denetimine araç olan iptal davaları ile; idari
işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının saptanması, hukukun üstünlü-
ğüne saygı duyulması ve sonuçta idarenin hukuka bağlılığının sağlanma-
sı amaçlanmaktadır.
İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini amaçla-
yan iptal davasının görülebilmesi için ön sorunlardan olan davacının
subjektif ehliyetinin yargı yerince takdir edilebileceği açıktır.
2577 sayılı Yasanın 2.maddesinin (a) fıkrasında "çevre, tarihi ve kül-
türel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını ya-
kından ilgilendiren" konularda ilgililerin dava açma hakkı "kişisel
hak ihlali" koşulundan arındırılmıştır. Bununla, bir anlamda Yasa ko-
yucunun "kamu yararını" ilgilendiren konularda vtandaşların kayıtsız
kalmalarını istemediği görülmektedir. Bu nedenle, ülkede yaşayın her-
kesin menfaati gereği, toplumun ve dolayısıyla bireyin menfaatini ze-
deleyen, kamu yararını ihlal eden işlemlerin hukuk aleminden silinme-
sini sağlamak için, kamu yararını ilgilendiren konulardaki idari iş-
lemlere karşı bireylerin dava açma hakkını geniş yorumlamak gerekmek-
tedir.
Dava dosyasının incelenmesinden, tapuda hazine adına kayıtlı taşınma-
zın kadimden beri köy halkı tarafından mera olarak kullanıldığı iddia-
sı da varken TÜRMOB lehine 49 yıllığına tesis edilen irtifak hakkının,
köy halkının ve köy halkından olması nedeniyle davacının şahsi menfa-
atini ilgilendiren bir konuya ilişkin olduğu dolayısıyla davacının da-
va ehliyetinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararında hukuki
isabet görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, davacının 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine uygun
bulunan temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sına karar verildi.


(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA