kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 513 1986 213 14/05/1986
 
BİNANIN RUHSAT VE EKLERİNE, UYGUN OLARAK İNŞA EDİLEN BİR DAİRESİNE,
MÜSTAKİLEN KULLANILABİLME NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMAKSIZIN
TRAFO YERİNİN TESİS EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE KULLANMA İZNİ VERİLMEMESİN
DE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Dava, yapının 12 nolu dairesine yapı kullanma izni verilmesi isteminin
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince
dava dosyası ile işlem dosyasının incelenmesinden, projeye göre zemin
katta mevcut olması gereken trafo yerinin TEK ile mal sahipleri arasın
da protokol şartları uyarınca tesis edilmemesi ve TEK'e teslim edilme-
mesi nedeninin dava konusu işleme dayanak alınıp tamamlanan binanın
ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilen dairenin müstakilen kulla-
nılabilme niteliğinde olup olmadığı hususlarının araştırılmaksızın is-
temin reddedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava
konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı idare tarafından temyiz edil-
miştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi. BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA