kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 2312 1980 1360 27/05/1983
 
DAVACI TARAFINDAN SATIN ALINMADAN ÖNCE TAŞINMAZLA İLGİLİ OLARAK YAPI-
LAN PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN İNCELEME OLANAĞI BULUN-
MADIĞI HK.<
Dosyanın incelenmesinden, taşınmazın imar İdare Heyeti kararıyla onay-
lanan parselasyon planı uyarınca 6785 sayılı Yasanın 42.maddesi gere-
ğince düzenlemeye tabi tutularak ... nolu parsellerin oluşturulduğu,
49200 sayılı bu parselasyon planının 3.7.1964 günlü, 11744 sayılı Res-
mi Gazete ve 3.7.1964 günlü, 413 sayılı Zafer Gazetesiyle ilan edildi-
ği, süresi içinde herhangi bir dava açılmayarak kesinleştiği, bu parse
lasyon planı uyarınca oluşan imar parsellerinin belli hissesinin satın
alma nedeniyle 1.12.1967 tarihinde davacı adına tapuya tecil edildiği
anlaşılmakta olup, taşınmazın mülkiyetinin değişmesi kesinleşmiş bir
parselasyon planının iptali istemiyle yeni bir iptal davası açma hakkı
doğurmayacağından kesinleşmiş olan 19.6.1964 onay tarihli 49200 sayılı
parselasyon planının iptali istemiyle açılan bu davanın inceleme olana
ğı bulunmamaktadır.
Öte yandan, hernekadar davacı parselasyon planından 24.3.1980 tarihin-
de yaptığı başvuruyu aldığı cevap üzerine haberdar olduğunu ileri sürü
yorsada, Türk Medeni Kanununun 928.maddesinde yer alan; "Kimse, Tapu
Sicilinde mukayyet olan bir keyfiyetin kendisine meçhul olduğu yolunda
bir iddia dermeyan edemez" kuralı karşı davacının ibraz ettiği 1.12.
1967 tarihli tapu senetlerinde de üzere söz konusu plan uyarınca olu-
şan imar parsellerinin numaralar ev metrekareleri ile tapu siciline
işlendiği ve sözü edilen taşınmazların bu haliyle kendisi tarafından
satın alındığı anlaşıldığından bu hususu yönelik savı yerinde görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA