kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 2000 7644 2000 746 16/11/2000
 
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPANLARIN, GÖREVLERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ VE
BİLİMSEL YETERLİLİKLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE, İDARELERİN, TABABET
UZMANLIK TÜZÜĞÜNÜN YETERLİLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYARINCA İŞLEM TESİS
ETMELERİ GEREKTİĞİ HK.<
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Asistan olarak görev yapan ve
ihtisas yapmak üzere kadrosu geçici olarak İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesine aktarılan davacının, görevlendirildiği İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki süresinin uzatılmaması
ve kadrosunun bağlı olduğu üniversiteye iadesi ile Abant İzzet Baysal
Üniversitesi tarafından ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemlerin,
çalışma düzeni ve bilimsel açıdan yetersizlik iddialarının gerçek dışı
olduğu ve bu hususta yazılı bilgi, belge ve tutanak bulunmadığı gibi
Tababet Uzmalık Tüzüğünün 18. maddesinde öngörülen şekil şartlarına
uyulmadığı, disiplin cezası bulunmadığı ve yapılan soruşturmanın le-
hine sonuçlandığı, haksız ve hukuki dayanağının olmadığı öne sürülerek
iptali istemidir.
Dava, Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına İstanbul Üniversi-
tesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalında Asistan olarak ihtisasını yapmakta olan davacının, görevlen-
dirildiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki görev süresinin uzatılmayarak
kadrosunun bağlı olduğu Abant İzzet Baysal Üniversitesine iadesi ve
bağlı olduğu üniversitece ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemlerin
iptali istemiyle açılmıştır.
Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 2. maddesinin 2. fıkrasında; 3. mad-
dede yazılan kurumlarda uzmanlık eğitimi görmekte olanların, ünvan ve
kadroları ne olursa olsun, bu tüzüğün uzmanlık belgesi yönünden asis-
tanlar için öngördüğü esaslara tabi olduğu hükmü getirilmiş, 3. madde-
sinde, tıp fakülteleri uzman yetiştirmeye yetkili kurumlar arasında
sayılmış ve 18. maddede sözü edilen yeterlik fişlerinin, bu süre için,
yanlarında çalıştıkları uzmanlar tarafından doldurulacağı ve 5. madde-
sinde; Bakanlıkça yetkili kılınan sağlık kurumlarında uzmanlık öğreni-
mi yapmakta olan asistanların, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde,
eğitim amacıyla, uzmanlık eğitimi veren başka sağlık kurumlarında, il-
gili fakültelerin kabul etmesi koşuluyla da tıp fakülteleri hastanele-
rinde çalıştırılabileceği belirtilmiş, anılan Tüzüğün 18. maddesinde
de; asistan yetiştiren şeflerin asistanların birinci derecede amiri
olup, 6 ayda bir bunların meslek bilgileri, meslek uygulama, göreve
bağlılık, çalışma ve yönetme yetenekleri ile ahlaki durumlarına dair
yeterlik fişlerine görüş ve kanaatlerini yazıp gizli olarak sağlık
kurumlarının baştabip veya müdürlerine vereceği, bu belgeler üzerinde
yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bir defa olumsuz not
alan asistanın yazı ile uyarılacağı, üst üste iki defa olumsuz not
alan asistanın çalıştığı sağlık biriminin değiştirileceği, aynı ku-
rumda başka birim olmaması halinde kurum değiştirileceği, üç defa
olumsuz not alan asistanın hizmet süresi ne olursa olsun asistanlıkla
ilişiğinin kesileceği, bu suretle asistanlıkla ilişiği kesinlenlerin
bir daha aynı uzmanlık dalına asistan olarak alınamayacakları kurala
bağlanmıştır.
Olayda davacının tıpta uzmanlık sınavını kazanarak atandığı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 2547
sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca ... günlü onayla İstanbul Üniver-
sitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabi-
lim Dalında 1 yıl süreyle görevlendirildiği, çalışma süresinin Rektör-
lüğün 12.10.1998 günlü onayıyla 1 yıl daha uzatıldığı, "çalışma düzeni
ve bilimsellik açısından yetersizlik" nedeniyle görev süresinin uza-
tılmayarak kadrosunun bulunduğu üniversiteye iade edilmesi yolundaki
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün ... günlü yazısı üzerine, Yüksek-
öğretim Yürütme Kurulunun ... günlü toplantısında karar verildiği ve
davacının kodrusunun bulunduğu üniversiteye idde edildikten sonra aynı
karar uyarınca, davacı hakkında taahhüt ve kefalet senedine göre işlem
yapılarak, üniversitesi ile ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır.
Tıpta uzmanlık eğitimi yapan ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünde ön-
görülen esaslara tabi olduğu açık olan davacı hakkında ileri sürülen
ve dava konusu işlemlere dayanak olan, çalışma düzeni ve bilimsellik
açısından yetersiz olduğu yolundaki gerekçenin, ilgili tüzük hükümleri
gözönünde tutularak kanıtlanması gerekirken, soyut nitelikteki ifade
ve görüşler doğrultusunda işlem yapıldığı görülmektedir.
Diğer taraftan, davalı idarece, davacının İstanbul Üniversite-
sinde görevli bulunduğu sırada hakkında soruşturma açılmış olduğu be-
lirtilmekte ise de, sözü edilen soruşturmanın işlemin sebebini oluş-
turduğu ileri sürülmediği gibi, anılan soruşturma sonucunda suçun ger-
çekleşmediği belirlenerek disiplin cezası verilmesine gerek duyulma-
mıştır.
Yeterlilik yönünden bir kez uyarıldıktan sonra tekrar yetersiz
olan kişinin, ilgili tüzüğün 18. maddesi uyarınca yeri değiştirildik-
ten sonra yetersiz olması halinde ilişiğinin kesilmesi gerekirken, bu
hususlara uyulmaksızın tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunma-
maktadır.
Davacının, 12.9.2000 günü kayda giren ek beyanı ile taahhüt ve
kefalet senedinin işleme konulmasına ilişkin kararı ve dava konusu iş-
lemlerden dolayı yoksun kalınan maaş ve diğer tüm özlük haklarının ya-
sal faiziyle birlikte tazmini yolundaki istemi, dava dilekçesinde yer
almamış olup, davanın genişletilmesi olarak görüldüğünden incelenme
olanağı bulunmamaktadır.
Kaldı ki, davalı idarelerin, bu hususlarda dava sonucuna göre
işlem yapacakları açıktır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline karar
verildi. BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA