kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 1853 1989 542 23/10/1990
 
10.11.1985 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ FAKAT YIKILMIŞ BİR GECEKONDUNUN
TESBİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMAYACAĞINDAN ANILAN YAPIYA VERİLEN
TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜL-
MEDİĞİ HK.<
Dava, İstanbul Belediyesine ait taşınmaz için verilmiş olan tapu tah-
sis belgesinin iptaline ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İda-
re Mahkemesince 2981 sayılı Yasanın 14/f maddesine göre 2.6.1981 tari-
hinden önce yapılmış gecekonduların aftan yararlanabileceği, davacının
ise 2.6.1981 tarihinden önce yapılmış bir gecekondusunun bulunmadığı,
işlemin tesis edildiği 1.8.1985 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata
göre tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin işlemde mevzuata aykırı-
lık bulunmadığı, her ne kadar davacı 3290 sayılı Yasanın 2981 sayılı
Yasanın 14/f maddesini değiştirerek 10.11.1985 tarihinden önce yapılan
gecekonduları da af kapsamına aldığını, Gecekondu Kanununa muhalefet
nedeniyle hakkında açılmış bulunan ceza davasında gecekondunun
10.11.1985 tarihinden önce yapılmış olduğu gerekçesiyle beraat kararı
verilmiş olduğunu öne sürmekte ise de davacının yıkılmış temelin yeri-
ne sonradan yeniden inşaat yapması sonucu ortaya çıkan durumun kendi-
sinin 7.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3290 sayılı Yasaya göre müra-
caatı üzerine tesbit ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra tapu tah-
sis belgesinin verilip verilmeyeceğine ilişkin ayrı bir uyuşmazlığa
konu teşkil etmesi mümkün olup bu davada tartışılmasına olanak bulun-
madığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı
tarafından temyiz edilmiştir.
2981 sayılı Yasanın 3290 sayılı Yasa ile değişik 14/f maddesi ile
10.11.1985 tarihinden önce yapılmış gecekondular da anılan Yasa kapsa-
mına alınmış bulunmaktadır. Olayda da 10.11.1985 tarihinden önce ya-
pılmış fakat yıkılmış bir gecekondu söz konusudur. Bir gecekondu olma-
yınca da sözü edilen Yasa uyarınca tesbit ve değerlendirme işlemleri-
nin yapılamayacağı ve dolayısıyla tapu tahsis belgesi verilemeyeceği
açıktır.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında
sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi
yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar veril-
di.


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA