kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 297 1980 2360 26/02/1982
 
DAVACILARA AİT TAŞINMAZIN ADANA İMAR PLANINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİN
DE KALMASI NEDENİYLE BU AMAÇLA İL DAİMİ KOMİSYONUNCA KAMULAŞTIRILMASIN
DA İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
Dava davacıya ait taşınmaz malın İmar ve İskan Bakanlığınca onaylanan
İmar planında Organize Sanayi Bölgesi olarak ayrılması nedeniyle İda-
re-i Umumiye-i Vilayat Kanununun 78.maddesinin 8.bendi uyarınca özel
idare adına kamulaştırılmasına ilişkin İl Daimi Komisyonu kararının,
davanın özeti bölümünde öne sürülen nedenlerle iptali isteğiyle açıl-
mıştır.
Kamu tüzel kişileri ve kamu kurumları yasalar gereğince yapmakla yüküm
lü oldukları hizmetler için özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların
tamamı veya bir bölümünü kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irti-
faklar kurmaya 6830 sayılı yasa kurallarına göre yetkili olup, İdare-i
Umumiye-i Vilayat Kanununun 78.maddesinin 8.bendine göre sanayi sitesi
kurmak Özel İdarelerin görevleri arasındadır.
Olayda, davacıya ait taşınmaz malın İmar ve İskan Bakanlığınca
20.4.1977 tarihinde onaylanan İmar Planında Organize Sanayi Bölgesi o-
larak ayrılan saha içerisinde kalması nedeniyle İl Daimi Komisyonu ka-
rarı ile kamulaştırılmasına karar verildiği dava dosyasının incelenme-
sinden anlaşılacağından tesis olunan işlemde usul ve yasa kurallarına
aykırılık görülmemiştir.
Öte yandan, davacı tarafından, kamulaştırılan taşınmazın tarım arazisi
olduğu ve bu sebeple 1757 sayılı Yasanın bu tür kamulaştırmaları engel
lediği öne sürülmekte ise de, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nu Anayasa Mahkemesinin 19.10.1978 günlü, E:1973/42, k:1976/48 sayılı
kararı ile iptal edildiğinden davacının bu iddiasida yerinde bulunma-
maktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA