kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 821 1993 2040 11/03/1994
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN
68.VE 69.MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPARAK, NAKİLLERDE İL İÇİ, İL DIŞI,
YURT DIŞI AYRIMINI KALDIRAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİ HK.<
20.8.1993 gün ve 21674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 69.maddede değişiklik yapan
6.maddesi ile 68.maddede değişiklik yapan 5.maddesinin ve bu maddelere
dayanılarak davacının yurtdışından İstanbul Amerikan Robert Lisesine
naklinin yapılmaması işleminin iptali istemidir.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin
değişiklikten önceki 68.maddesinde, hazırlık sınıfları dışında diğer
sınıflara kontenjan dahilinde yurt dışından, il dışından, il içinden
gelenlerden öncelik sırasına göre yatay geçiş yapılacağı kuralı yer al
mıştır. Yönetmeliğin devam eden 69.maddesinde de bu nakillerde konten-
jan konusu düzenlenmiş (a) bendinde, açık kontenjan miktarının %40'nın
yurt dışından gelenlere, %35'inin il dışından gelenlere, %25'inin il
içinden başvuranlara ayrılacağı, yapılacak sınavlar sonucunda başarı
durumlarına göre kontenjan nisbetinde öğrenci alınacağı belirtilmiş-
tir.
Böylece, yönetmelikle il içi, il dışı ve yurtdışı ayırımı yapılarak
her grup için farklı oranlarda kontenjan tanınmış ve yapılan sınavlar-
da sözü edilen gruplar arasında sıralama yapılarak nakil işleminin ya-
pılacağı düzenlenmiştir.
İptali istenin yönetmelik değişikliği ile il içi, il dışı ve yurt dışı
ayırımı kaldırılmış ve ayırım yapılmada sıralama esası getirilmiştir.
Yönetmeliğin değişiklikten önceki 68.maddesinde, öğrencinin nakil için
dunumunu gösteren belge ile başvurulacağı belirtildiğine göre, yurt dı
şı ve il dışından yapılacak nakiller için, öğrenci velisinin okulun bu
lunduğu yere atanması, sağlık durumu, doğal afetler gibi nedenlerle
kontenjan ayrılması yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.
Bu gibi nedenlere dayalı olarak özel okullarda belli bir oranda konten
jan ayrılması yasaya, hak ve adalet ilkelerine ve hukuka uygun bulun-
maktadır.
Bu durumda 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Yasasının verdiği yetkiye
dayanılarak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Ku-
rumları yönetmeliğinin 68.ve 69.maddelerini değiştiren yönetmelik mad-
delerinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Davacının çocuğunun İstanbul Robert Lisesine yatay geçiş yaptırılmama-
sına ilişkin işleme gelince;
Dosya içeriğinden, İstanbul Robert Lisesinin Orta birinci sınıfında
açık bulunulan 31 öğrenci kontenjanı için yapılan sınavda İngilizce ba
rajını aşan ve ortalama 66 puan alarak 39. sırada yeralan davacı çocu-
ğu, ylurt dışı kontenjanı ayrılması halinde kendi grubu içindeki sıra-
lamada yatay geçiş yapabilecekken, kontenjan ayrılmaksızın yapılan ge-
nel sıralamaya göre yatay geçiş yapamadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda hukuka aykırılığı saptanan yönetmelik maddelerine dayanıla-
rak davacının çocuğunun yatay geçiş yaptırılmamasına ilişkin işlemde
de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle söz konusu yönetmelik maddeleri ile bu maddeler
uyarınca yapılan işlemin iptaline karar verildi. ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA