kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1988 389 1987 903 16/03/1988
 
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI 1985 YILINDA ONAYLANMIŞSA DA NAZIM PLAN ÇA-
LIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ, 5 YILLIK İMAR PROĞRAMININ HENÜZ HAZIRLANMADIĞI
BİR AŞAMADA BU KONUDA İMAR MEVZUATINDA İMAR PLANININ HAZIRLANMASINDA
HEMEN SONRA PARSELASYON PLANLARININ YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ÖNGÖREN VE
BU KONUDA SÜRE GETİREN BİR KURAL OLMAMASI NEDENİYLE İDARENİN YARGI KA-
RARI YOLUYLA PARSELASYON PLANI YAPTIRMAYA ZORLANMAYACAĞI HK. <
Dava, taşınmazın imar planı uyarınca imar parsellerine ayrılarak tes-
cil edilmesi isteminin reddine ilişkin belediye işleri ile belediyece
imar parseli belirlemede kullanılan formülün iptali istemiyle açılan
davanın formülün iptaline yönelik bölümü ortada kesin ve yürütülmesi
gerekli işlem olup olmadığının açıklık kazanmadığı gerekçesiyle bu bö-
lüm hakkında karar verilmesine yer olmadığına, imar planına göre parse
lasyon yapılmasına yönelik bölümünün ise İmar Kanununun 10.maddesi hük
mü uyarınca, imar planının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde
5 yıllık imar proğramının hazırlanması ve davacı isteği hakkında anı-
lan Yasanın 16 ve 18.maddelerine göre işlem yapılmaksızın davacı iste-
ğinin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı belirti-
lerek iptal edilmiş, kararın bu bölümü davalı idare tarafından temyiz
edilmiştir.
3194 sayılı Yasanın 18.madddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin
düzenleme sahalarının tesbit esaslarını düzenleyen 5.maddesinde beledi
yelerin, belediye ve mücavir alan sınırları içinde encümen kararı ile
5 yıllık imar proğramlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ih
tiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bu-
lunduracak şekilde düzenleme sahalarını saptamak ve uygulamasını yap-
mak zorunda oldukları kuralı yer almaktadır.
Bu kural uyarınca belediyelerin 5 yıllık imar proğramına alınan yerler
den başlayarak teknik ve mali olanakları ölçüsünde parselasyon planla-
rı yapması gerektiği tabiidir.
Ancak 1985 yılında onanan 1/1000 ölçekli imar planından sonra kenti
tüm çevresi ile birlikte ele alan ve şehrin sağlıklı ve düzenli geliş-
mesini amaçlayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarının sürdü-
ğü ve 5 yıllık imar proğramının henüz hazırlanmadığı bir aşamada ve ge
rek imar kanunuyla gerekse ilgili yönetmelikle imar planının hazırlan-
masından hemen sonra parselasyon planlarının yapılması gerektiğini ön-
gören, bu konuya belirli bir süre getiren bir kural olmaması nedeniyle
idarenin yargı kararı yoluyla parselasyon planı yaptırmaya zorlanması-
na olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İdare Mahkemesi kararının parselas-
yon işlemi ile ilgili bölümünün bozulmasına, 2577 sayılı Yasanın 49.
maddesinin 2.fıkrası uyarınca işin esasının incelenerek yukarıda deği-
nilen gerekçelerle davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA