kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 558 1988 1971 09/04/1990
 
YIKIM İŞİNİN TURİZM MEVSİMİNİN SONUNA KADAR ERTELENMESİNE İLİŞKİN BAŞ-
BAKANLIK İŞLEMİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ İLGİLENDİRMEYEN VE ONLAR AÇISINDAN
HERHANGİBİR SONUÇ DOĞURACAK İCRAİ BİR İŞLEM OLMAMASI NEDENİYLE İDARİ
DAVAYA KONU OLAMIYACAĞI HK.<
Dava, Antalya, Merkez Beldibi tapusunun 480 ve 485 sayılı parselleri
üzerinde yer alan 20 adet ruhsatsız yapının haklarında yıkma kararı
alınmış olması nedeniyle valiliğe terk edilmesi ancak bunlardan yurt-
dışından gelen yabancılara rezervasyonu yapılmış olanların ileride
bir hak iddia edilemeyeceği taahhüdünü takiben kullanıcılara Valilikçe
belirli bir ücret karşılığı verilerek yıkım işinin turizm mevsiminin
sonuna kadar ertelenmesine ilişkin Başbakanlık işlemi ile bu işleme
dayanılarak yapıların yıkılmasına dair İl İdare Kurulu kararının kesin
leştiğinden bahisle binaların tahliyesi ile Valiliğe teslim edilmesi
yolundaki Valilik işlemlerinin davanın özeti bölümünde belirtilen ne-
denlerle iptalleri isteğiyle açılmıştır.
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 2.maddesinin (e)
bendinde, idarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir
şekilde zamanında yerine getirilmesi ... için gerekli olan sistem ve
prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak Başbakanlığın
görevleri arasında sayılmıştır.
Olay'da ise, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 2.maddesinin (e)
bendinde, idarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir
şekilde zamanında yerine getirilmesi ... için gerekli olan sistem ve
prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak Başbakanlığın
görevleri arasında sayılmıştır.
Olayda ise, Başbakanlığın davaya konu edilen işlemiyle Beldibi yöre-
sinde bulunan ruhsatsız yapı ve yapı gruplarından yurtdışından gelen
yabancılara rezervasyonu yapılmış olanlarının haklarındaki yıkma ka-
rarlarının turizm mevsiminden sonraya ertelenmesi için Valiliğe direk-
tif verildiği anlaşılmaktadır.
Bu haliyle dava konusu Başbakanlık işlemi, üçüncü kişilerle ilgili ve-
ya onlar açısından herhangi bir sonuç doğuracak icrai bir işlem olma-
yıp tamamen hiyerarşik yetkiye dayanılarak turizm mevsimi içerisinde
idarenin tutumunu belirleyen hizmet içi bir yazışma niteliğinde bulun-
duğundan idari davaya konu edilmeyeceği açıktır.
Davanın Antalya Valiliğince tesis edilen işleme yönelik bölümüne gelin
ce:
3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde ruhsat alınmadan yapıya baş-
lanması veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması halinde, beledi-
ye veya valiliklerce o andaki inşaat durumunun tesbit edileceği, yapı-
nın mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, durdurmanın yapı tatil
zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayıla-
cağı, bu tebliğatın bir nüshasının da muhtara bırakılacağı, bu tarih-
ten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uy-
gun hale getirerek veya ruhsat alarak ilgili idareden mührün kaldırıl-
masını isteyeceği, belirtilen süre içerisinde bu yola başvurulmadığı
takdirde ruhsatın iptal edileceği, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapı-
lan binanın belediye encümeni veya İl İdare Kurulu kararını müteakip,
belediye veya valilikçe yıktırılacağı ve yıkım masrafının yapı sahibin
den tahsil edileceği kurala bağlanmış bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacıların maliki olduğu ruhsatsız
binaları yaptıran kişi adına İl İdare Kurulu kararı ile olay tarihinde
yürürlükte olan 6785 sayılı İmar Kanununun 22.maddesi uyarınca yıkma
kararı verildiği, anılan eski malik tarafından Dairemizin esas sayısı-
na kayden İl İdare Kurulu kararının iptali dileğiyle dava açıldığı,
2805 sayılı İmar Affı Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine Danıştay Al-
tıncı Dairesinin kararı ile sözü geçen 2805 sayılı kanunun 27.maddesi
uyarınca konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı-
na karar verildiği, Dairemizin bu kararından sonra da uyuşmazlık konu-
su yapılar hakkında bugüne değin başkaca yıkma kararı alınmadığı anla-
şılmaktadır.
Bu itibarla, önceden verilmiş yıkma kararına karşı açılan davanın yasa
hükmü ile konusuz kalmış sayılması nedeniyle bu durumun, anılan dava-
nın konusunu teşkil eden yıkma işlemini kesinleştirmesi mümkün olmadı-
ğı gibi, başkaca yıkma kararı da bulunmaması karşısında, yıkmaya iliş-
kin İl İdare Kurulu kararının kesinleştiğinden bahisle yapıların tah-
liyesi yolunda tesis edilen Valiliği işleminde mevzuata uyarlık bulun-
mamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Başbakanlık işlemi idari davaya konu olabilecek
nitelikte bulunmadığından davanın bu kısmının reddine, hukuka ve mev-
zuata aykırı olarak tesis edilmiş yapıların tahliyesine ilişkin Vali-
lik işleminin ise iptaline karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA