kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1995 119 1992 4725 23/01/1995
 
ÖDENEN GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN İADESİ İSTEMİYLE ÖNCE İDAREYE BAŞ-
VURULMASI VE İSTEM HAKKINDA OLUMSUZ BİR İŞLEM TESİS EDİLMESİ HALİNDE
BU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI GEREKTİĞİ
HK.<
Transit Gümrük Müdürlüğünce yükümlü şirket adına tescilli günlü tran-
sit beyannamesi muhteviyatı sayılı kara manifestosu ile sevk edilen
eşyayı taşıyan aracın yükünü yurt dışı etmemesi nedeniyle tahsil e-
dilen gümrük vergi ve resimlerinin iadesi istemiyle açılan davayı;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinden bahisle, u-
yuşmazlık konusu gümrük vergi ve resimlerinin yükümlü şirketten tari-
hinde sayılı makbuzla tahsil edildiği, davanın ise gününde açıldığı,
tahsilat işlemi gününde yapıldığından dava açma süresinin gününde sona
ereceği, bu nedenle tarihinde açılan davanın süresinde olmadığı gerek-
çesiyle süre aşımı yönünden reddeden İçel 2.Vergi Mahkemesinin
8.4.1992 gün ve 1992/240 sayılı kararının; günlü dilekçe ile salınan
ek gümrük vergi ve resimlerine itiraz edilerek iadesi talep edildiği
halde, bu talebin Mersin Transit Gümrük Müdürlüğünce reddedilmesi üze-
rine süresi içinde dava açıldığı ileri sürülerek bozulması istenilmek-
tedir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Transit Gümrük Müdürlüğünce
yükümlü şirket adına tescilli günlü transit beyannamesi muhteviyatı
sayılı kara manifestosu ile sevk edilen eşyayı taşıyan aracın yükünü
yurt dışı etmediğinin anlaşılması üzerine söz konusu eşyaya isabet e-
den gümrük vergi ve resimlerinin günü tahsil edildiği, yükümlü şirke-
tin günlü dilekçe ile tahsil edilen gümrük vergi ve resimlerinin ia-
desi istemiyle Mersin Transit Gümrük Müdürlüğüne yaptığı başvurunun
reddine ilişkin sayılı işlemin günü tebliği üzerine günü açtığı dava-
nın, Mahkemece, 2577 sayılı Kanunun 7.maddesinin 2.fıkrası uyarınca
tahsilat tarihinden itibaren 30 gün içinde açılmaması nedeniyle süre
aşımı yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 87 nci maddesinde; kanuna göre
fazla alındığı anlaşılan gümrük vergisinin, eşyanın fiili ithal tari-
hinden itibaren bir yıl içerisinde geri verileceği, mükelleflerin an-
cak maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış verginin geri verilme-
sini aynı süre içinde isteyebilecekleri, bu fıkra hükmünün gümrük ver-
gisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergileri
kapsadığı hükme bağlanmıştır.
87 nci madde kapsamına giren iade istemlerinde, hangi mercie
başvurulacağı ise Gümrük Yönetmeliğinin 475 inci maddesinde açıklan-
mıştır. Geri verilecek vergi, resim ve para cezaları toplamı 1.000.-
000.- liraya kadar olan reddiyatları yapmaya Gümrük Müdürlükleri,
1.000-000 liradan 4.000.000.- liraya kadar olan reddiyatları yapmaya
Gümrük Başmüdürlüklerİ, bu miktarların üstündeki reddiyatta Maliye ve
Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Bu nedenle, yükümlüler tarafından, fazla ve haksız alındığı id-
dia edilen vergi ve resimlerin, toplam miktarı itibarıyla iadesi için
Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yazılı mercilere başvurulması
ve istem hakkında olumsuz bir işlem tesis edilmesi halinde bu işlemin
iptali istemiyle vergi mahkemesinde dava açılması gerekir.
Olayda, uyuşmazlık konusu eşyaya ilişkin gümrük vergi ve resim-
lerinin tarihinde tahsil edilmesi üzerine, yükümlü şirketin günlü di-
lekçe ile tahsil edilen gümrük vergi ve resimlerinin iadesi istemiyle
Mersin Transit Gümrük Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu açık olup, bu
başvurunun reddine ilişkin sayılı işlemin günü tebliği üzerine otuz
günlük dava açma süresi içinde gününde açılan davayı süre aşımı yönün-
den reddeden mahkeme kararı yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne , mahkeme kara-
rının bozulmasına karar verildi. (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA