kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1986 8 1985 123 07/02/1986
 
TIP FAKÜLTESİ MEZUNU TIP DOKTORU OLMAYAN SAĞLIK PERSONELİNE TERCİHLİ
TELOFON TAHSİS EDİLEMEYECEĞİ HK. <
Biyokimya uemanı olan davacıya tahsis edilen tercihli telofonun tıp
doktoru olmadığı gerekçesiyle tahsis işleminin iptaline ilişkin işle-
min iptali istemiyle açılan dava sonunda İdare Mahkemesince verilen ip
tal kararı, Danıştay Onuncu Dairesince bozulmuş ise de; mahkeme bozma-
ya uymayarak ilk kararında israr etmiştir. Davalı idare vekili bu kez
İdare Mahkemesinin 1985/240 sayılı kararının Tercihli Telefon Tesis
Yönetmeliğinde tabiplere tercihli telefon verileceğinin hükme bağlan-
dığı, uzman belgesi alan ve tıp fakültesini bitirerek tabip olmayan
kimselere tercihli telefon verilmesinin mümkün olmadığı, tabip olmayan
davacıya bir yanılgı sonucu yapılmış olan tahsisin iptalinin yerinde
olduğu iddialarıyla temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İdare Mahkemesi, tıp doktorlarıyla aynı görevi, yetki ve sorumlulukla-
rı taşıyan ve biyokimya uzmanı olan davacıya yapılmış olan tercihli te
lefon tahsisinin iptalinin yerinde olmadığı gerekçesiyle dava konusu
işlemi iptal etmiştir.
Tercihli Telefon Tesis Yönetmeliğinin XIV.maddesinde; Tabipler, Veteri
nerler ve Ebeler, Meslek icra ettikleri yerlerde Tabipler Odası veya
Sağlık Müdürlüklerinden veya çalıştıkları Askeri veya Sivil Resmi Has-
tane Başhekimliklerinden alınacak belge ibraz edilmek kaydıyla Tabiple
rin telefonu bulunmayan muayenehane ve ikametgahlarına birer, Veteri-
nerlerin ve Ebelerin muayenehane veya evlerine birer telefon verilir"
hükmü yer almıştır.
Davacının Devlet Hastanesinde Biyokimya uzmanı olduğu, Tıp Fakültesi
mezunu tıp doktoru olmadığı, adı geçen tercihli telefon bağlanmasının
idarenin bir hatası sonucu olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda yazılı yönetmelik hükmünün incelenmesinden anlaşılacağı üzere
kimlere tercihli telefon tahsis edileceği maddede tek tek sayılmıştır.
Maddede sayılan "Tabipler" kelimesini genişleterek tabip olmayan sağ-
lık personelini de bu madde kapsamında kabul etmek hukuken mümkün bu-
lunmadığı gibi, Fen Fakültesi Biyoloji mezunu olan ve biyokimya dalın-
da ihtisas yaparak uzmanlık belgesi alan davacının tabip gibi hizmet
gördüğü kabul edilse bile yönetmelikte kastedildiği anlamda Tıp Fakül-
tesini bitirerek tabip ünvanını almayan adıgeçene bu yönetmelik hüküm-
lerine göre tercihli telefon tahsis etmek de mümkün değildir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına ka
rar verildi.
RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA