kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1995 2397 1994 4525 13/09/1995
 
DERSANEDE ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERE, DENEME SINAVI SORU Kİ-
TAPÇIĞINA SORU HAZIRLAMALARI KARŞILIĞINDAN AYRICA YAPILAN ÖDEMELERİN
TELİF HAKKI SAYILARAK VERGİLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Özel dersane işletmeciliği işi ile iştigal eden davacının 1990/Şubat
ayında öğretmenlere ödediği ücretten gelir vergisinin eksik kesilmesi
nedeniyle belirlenen matrah farkı üzerinde adına re'sen salınan gelir
stopaj vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı;
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18.maddesinde, müellif, mütercim,
heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, roman, makale, bilimsel araştır-
ma ve incelemeleri, ropörtaj, karikatür, fotoğraf, film, video, bant,
radyo ve televizyon senaryo ve oyun gibi kitap, resim, heykel ve nota
halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerinde-
ki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle el-
de ettikleri hasılatın gelir vergisinden müstesna bulunduğu, 65.madde-
sinde ise, serbest meslek faaliyetinin sermayeden ziyade şahsı mesai-
ye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyet-
te olmayan işleri işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendi nam ve hesabına yapılması olarak tarif edildiği, olayda davacıla
rın 1990 yılı faaliyetinin incelenmesi sonucunda bordroda kayıtlı bulu
nan öğretmenlere deneme sınavı kitapçıkları ve test hazırlama karşılı-
ğı olarak ödenen paralar telif kazancı olarak % 10 stopaja tabi tutul-
duğu halde bu ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesinin gerektiği
nedeniyle matrah belirlenmiş ise de, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince yapılan tip sözleşmesinde
ve dersanede çalışan öğretmenlerle yapılan sözleşmede soru hazırlama
karşılığında ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda bir açıklama yapılma-
dığı, dolayısıyla, sözleşmelerinde test sorusu hazırlanacağına dair hü
küm bulunmayan öğretmenlere özel dersanelere deneme sınavı kitapçıkla-
rı için test sorusu hazırlamaları karşılığında yapılan ödemelerin te-
lif hakkı kabul edilmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle kabul ederek
tarhiyatı terkin eden Adana Birinci Vergi Mahkemesinin 31.5.1994 gün
ve 1994/392 sayılı kararının; inceleme raporuna istinaden belirlenen
matrah farkı üzerinden yapılan cezalı tarhiyatın yerinde olduğu ileri
sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:91) ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA