kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1997 1838 1996 2572 03/04/1997
 
İMAR PARA CEZASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ 7201 SAYILI YA-
SANIN 21.MADDESİNDE BELİRTİLEN USULE UYULMAKSIZIN DOĞRUDAN MUHTARA BI-
RAKILDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA, 6183 SAYILI YASAYA GÖRE KESİNLEŞ-
MİŞ VE VADESİNDE ÖDENMEMİŞ BİR KAMU ALACAĞINDAN SÖZEDİLEMEYECEĞİNDEN
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen 29.12.1995 günlü, 1995/838 sayı-
lı kararın usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması iste-
nilmektedir.
Dava, ... İli, ... Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parsel
sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız inşaat nedeniyle verilen para ce-
zasının vadesinde ödenmemesiyle nedeniyle düzenlenen ... günlü, ...
sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, ö-
deme emrine konu olan kamu alacağının kesinleştiği, davacı iddiaları-
nın da 6183 sayılı Yasanın 58.maddesi kapsamında olmadığı anlaşıldı-
ğından tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiy-
le davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacı tarafından temyiz
edilmiştir.
7201 sayılı Yasanın teblig imkansızlığı ve tebellüğden imtina
başlıklı 21. maddesinde, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulun-
maması veya tebellüğden imtina etmesi durumunda, tebliğ memurunun teb-
liğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından bi-
rine veyahut zabıta amir ve memuruna imza karşılığında teslim edeceği
ve tesellüm edenin adresini içeren ihbarnameyi gösterilen adresteki
binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama durumunda
tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukca
en yakın komşulardan birine varsa yönetici veya kapıcıya da bildirile-
ceği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin tebliğ tarihi sayıla-
cağı hükmü öngörülmüştür.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ödeme emrinin dayanağı o-
lan imar para cezasına ilişkin ... günlü, ... sayılı Belediye Encümeni
kararının yukarıda yer alan Yasa maddesinde belirtilen usule uyulmak-
sızın doğrudan muhtara bırakıldığının anlaşılması karşısında, 6183 sa-
yılı Yasaya göre kesinleşmiş ve vadesinde ödenmemiş bir kamu alacağın-
dan sözedilemeyeceğinden, ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Diyarbakır İdare Mahkemesinin 29.12.1995
günlü, 1995/838 sayılı kararının bozulmasınma karar verildi.(MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:94)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA